Mars -19 - Svenska Jägareförbundet

Svenska Jägareförbundet

Meny

Mars -19

Att vädret varierar under mars månad är inte ovanligt och det gäller även för i år. En period i februari med värme har inneburit goda förhållanden för de föryngringar som fötts under denna period. Nu har snö och regn åter gjort entré i länet och temperaturerna sjukt något vilket gör det lite tuffare för suggorna när de ska föda. I stort har det ändå varit en ett milt och gynnsamt klimat än så länge. Den allmänna jakten på vuxna vildsvin är över och endast jakt efter årsungar är tillåtet. Vid skyddsjakt är det viktigt att tänka på att suggorna kan ha kultingar i sina bon trotts att de kommer ensamma. Detta ställer höga krav på jägarna att tänka på etiken vid jakt och skyddsjakt.

Stammens status:
Stammens utveckling är stabil till ökande med lokal variation.

Föryngringar:
Stor lokal variation, i vissa delar av länet har födslar startat tidigt och i andra områden har inga rapporter om föryngringar delgivits.

Kullstorlekar:
Rapportera om födda kullar indikerar på att det är normala till stora kullar.

Födotillgång:
God födotillgång, ingen tjäle i marken vilket underlättar vid födosök.

Klimat:
Stabilt till gynnsamt.

Skadebild:
Stor variation i länet. Delar av länet har omfattande skador på vallar och betesmark, andra områden har mycket få skador.

Prognos:
Om våren fortsätter som det gjort i februari kommer tiden för föryngringarna att vara mycket gynnsamma. Om suggorna får behålla sina kultingar så minskar risken för ombrunstning och det kommer att vara lättare att bedriva skyddsjakt på årsgrisar där behov finns under vegetationsperioden. Efter ollonåret är vildsvinen i god kondition och observationerna på stora kullar kan vara en indikation på en ökning av stammen inför kommande säsong.

Rekommendation:
Den goda reproduktionen gör att det är än viktigare att årets föryngringar fälls vid jakt, därför bör högt jakttryck riktas mot årsungar. Jaga inte på foderplatserna där de inte gör någon skada utan rikta jakten till skadedrabbade områden. För att effektivt kunna skydda vall, betesmark och gröda är det viktigt med god samverkan mellan jägare, markägare och brukare.
Etiken vid jakt är jätteviktig oavsett vilken viltart man jagar, och det gäller även vildsvin. Tänk på att suggorna kan ha kultingar kvar i boet och var noggranna vid skyddsjakt! Glöm inte att rapportera de vildsvin ni skjuter på www.viltdata.se så att vi kan fortsätta följa hur vildsvinspopulationerna utvecklas i länet.
  • Dela med e-mail
  • Skriv ut
2019-03-05 2019-09-12