April -18 - Svenska Jägareförbundet

Svenska Jägareförbundet

Meny

April -18

Vi är nu inne i den huvudsakliga föryngringsperioden. Vuxna vildsvin är fredade fram till 15 april och jakten ska inriktas på årsgrisar yngre än 12 månader. Den sena och stränga vintern har prövat vildsvinen hårt och vi kan vänta oss ökad aktivitet på vallar och i betesmarker nu när tjäle och snö försvinner.

Stammens status: Vildsvinet är spritt över hela länet. Stammen är stabil med lokala variationer.

Huvudföryngrinsperiod: Februari-Maj

Kullstorlek: 4-6 kultingar är normalt. Vi förväntar oss normala till stora kullar.

Födotillgång: Födotillgången anses som god nu när snön är på väg bort.

Klimat: Den sena, snörika och utdragna vintern har påverkat vildsvinen negativt.

Skadebild: Skador på framförallt vallar och betesmarker är att vänta. Skadebilden varierar i länet, dels beroende på täthet men även hur etablerat samarbete som finns mellan markägare, brukare och jägare.

Prognos: Vi är nu inne i vildsvinens föryngringsperiod. Under april kan vi vänta oss mer skador på betesmarker och vallar. I den mån nysådd kommer igång är det ett riskområde för skador.
Håll jaktetiken högt, lägg jakttrycket på kultingar och årsgrisar samt tänk på att ha en tränad eftersökshund tillgänglig vid all jakt.

  • Dela med e-mail
  • Skriv ut
2018-04-06 2018-04-06