December -18 - Svenska Jägareförbundet

Svenska Jägareförbundet

Meny

December -18

Stammen upplevs öka något i länet. Det finns fortfarande gott om mat åt vildsvinen. Detta kommer sannolikt leda till något större kullar än normalt, nästa år. Det är därför viktigt att vi fortsätter hålla ett högt jakttryck på vildsvinen. Öka uttaget av årsgrisar, det är här jakttrycket ska ligga. Vid all jakt är det viktigt att vi håller en god jaktetik och respekterar det vilt vi jagar samt att vi tänker till på hur vi använder hundar under jakten. Var noga med att ha en tränad eftersökshund tillgänglig inför varje jakttillfälle.

Stammens status: Vildsvinsstammen är i länet stabil med en svag ökning på gång. 
Huvudföryngringsperiod: Från februari till april. Det kommer många rapporter om sent födda kultingar (september) och det finns små kultingar i markerna.

Kullstorlek: Kullarna upplevs normalstora till något över det normala. Normalstorleken är 4-6 kultingar.

Födotillgång: Födotillgången är god i hela länet. Det är gott om ekollon, och ingen tjäle i marken.

Klimat: För vildsvinen har vi ett gynnsamt klimat. Efter det varma och torra vädret har nu temperaturerna sjunkit och det har kommit en del regn, vilket märks på vildsvinen som nu är mer aktiva.

Skadebild: Över länet i stort har skadorna ökat. Vildsvinen besöker gärna betesmarker, vallar och nysådd. Många lantbrukare har satsat på höstsäd, och här behövs skyddsjakt på de nysådda fälten för att minimera skadorna. Ökade skador står dock inte i proportion till den tillväxt som märks i stammen.

Prognos: Ökade besök i vallar och betesmarker som gör att jakten måste inriktas till dessa områden. Hög andel ekollon i dieten ökar behovet av bökning och kompensation av föda. På sina håll har vildsvinen börjat besöka åtlarna igen. Om väderleken håller i sig kan vi vänta fortsatta skador på vallar, beten och odlade fält. 

Rekommendationer: Det behövs ett fortsatt högt jakttryck. Vi ska inrikta jakten på kultingar och årsgrisar. Var rädd om de kultingförande suggorna. Skjuts dessa skapar vi betydligt mer problem än nytta. Försök öka avskjutningen, av framförallt årsgrisar, mot förra jaktåret. Var fortsatt noga med att samverka om skyddsjakt vid känslig mark. Gärna över stora arealer för god skyddseffekt.
Samverkan ökar möjligheten att skydda lantbrukets grödor på ett effektivare sätt och därmed minska skadorna.
Hundjakten är igång på allvar och det ställer höga krav på oss jägare. Viktigt att vi beaktar alla rapporter om små kultingar i markerna och anpassar vår jakt, både med och utan hund, efter rådande förhållande. Som alltid, håll jaktetiken högt och tänk på att ha en, för ändamålet, särskilt tränad eftersökshund tillgänglig vid all jakt.

  • Dela med e-mail
  • Skriv ut
2018-12-06 2018-12-06