Svenska Jägareförbundet

Meny

December 2021

Vintern har kommit och det med besked på många håll. Där marken är frusen minskar bökskadorna och föda söks ovan mark. Med snö och vinter ställs det stora ansvaret att jaga klokt eller ibland inte jaga alls med sina hundar på sin spets. Det är mycket viktigt att vi tar hänsyn till viltet när snön, kylan och skaren ställer till det.

Stammens status:
Stammen upplevs minska i länet förutom sydöstra delen. Här upplevs stammen vara stabil och fortsatt tät. Den höga avskjutningen jaktåret 19/20 har följts av fortsatt högt jakttrycket under 20/21. Vildsvinsstammen i länet har fortfarande en låg medelålder vilket skapar fler problem i lantbruket än vad en äldre stam hade gjort. Vi ser i avskjutningsstatistiken att vi fortsatt har en sned fördelning i vår avskjutning. Andelen galt är för hög i förhållande till övriga vildsvin och andelen kultingar och årsgrisar yngre än 12 månader är för låg jämfört med totalen.

Föryngringsperiod:
Den huvudsakliga föryngringen sker i februari till juni med tyngdpunkt på mars-maj, men små kultingar upptäcks nära på året runt. I år verkar det vara mycket sena kullar på vissa håll. Den huvudsakliga brunstperioden är igång och vi kan förvänta oss att många suggor brunstar nu i december.

Kullarna som föddes i våras 2021 var normalstora till stora med 4-6 (7) kultingar.

Födotillgång:
Tillgången på foder är fortsatt mycket god.

Klimatet:
Snö och frusen mark begränsar vildsvinen i deras födosök. I övrigt är inte klimatet någon större begränsning för dem.

Skadebild:
Med snö och frusen mark minskar skadorna. Vildsvinen hittar mycket föda i skogen men dras till viss del fortsatt till odlade åkrar, vallar och betesmark.

Prognos:
Vi kan vänta oss en lugnare period. Riktad jakt vid åkermarken där det behövs. Snö, kyla och skare kan sätt stopp för jakten med hund.

Rekommendation:
Jakten med hund är i full gång och det medför ett stort ansvar, i synnerhet nu när snön ligger och väntas bli djupare på flera håll. I de fall då vårt vinterväder och klimat tilltar kan det på många håll vara rätt att avsluta eller pausa jakten med hund tills förutsättningarna blivit bättre. Vid sådana förhållande gäller det att öka jakten vid åtlar och öppen mark.

Inrikta jakten mot årsgrisar, detta ger färre skador, då det skapas en skrämseleffekt på övriga gruppen och framför allt suggan som håller flocken borta från just detta fält. Att skjuta bort en sugga leder till stort lidande för de kultingar som blir själva, äldre kultingar som överlever skapar onormalt stora skador. För att jakten ska få större effekt på skadenivån är det nödvändigt att fortsätta att öka medelåldern i stammen. Uppfattningen är att utvecklingen går åt rätt håll, men det är fortsatt hög andel kulting och årsgris som gäller i avskjutningen. 8 av 10 fällda vildsvin ska vara yngre än 12 månader.

Med tanke på den långa avskjutningsstatistikens tydlighet, är det hög tid att andelen vildsvin yngre än 12 månader ökar i avskjutningen och andelen vuxna galtar minskar. Ha därför som mål att skjuta minst 80 % av årets avkommor.  Rätt avskjutning av rätt individer är en grundförutsättning för en bra förvaltning och förebyggande av skador. Avskjutningen av årsgrisar och fjolingar bör inriktas på främst gyltor då så är möjligt.

Fortsätt också att söka vildsvinen i närheten av odlad gröda. Viktigt att vi alltid stör vildsvinen där de skapar problem. Jaga i dialog med lantbruket för att lägga tiden på rätt åkrar. Rätt uttag, det vill säga årsgrisar, i kombination med ett bra samarbete jaktgrannar och markägare emellan har en bra effekt på skadorna.

Väldigt viktigt att etiken hålls högt vad det gäller avskjutningens inriktning och val av jaktmetod! Även om det ska fällas många vildsvin får vi inte under några omständigheter tulla på etiken eller säkerheten! Se även till att alltid ha tillgång till en särskilt tränad eftersökshund innan jakten börjar.

  • Dela med e-mail
  • Skriv ut
2021-12-09 2022-06-01