Juli -19 - Svenska Jägareförbundet

Svenska Jägareförbundet

Meny

Juli -19

Stammen upplevs som ökande i länet på grund av kullar som är något större än vad man upplever som normalt.. Det finns gott om mat och vädret är gynnsamt för vildsvinen. I juli blir många grödor mjölkmogna och risken för skador orsakade av vildsvinen är därför stor. Rikta jakten till de områden där vildsvinen gör skador och samverka gärna med den som brukar marken för att komma överens om hur man kan underlätta jakten i grödorna.

Stammens status:
Huvudföryngringsperioden är över och det är gott om kultingar i markerna. Stammens storlek varierar inom länet, men bedömningen är att stammen ökar på många håll.

Huvudföryngringsperiod
Huvudföryngringsperioden är januari till april. En del upplever att en stor mängd kultingar fötts senare än så i år samtidigt som vi vet att kultingar kan födas under hela året.

Kullstorlek:
Kullarna verkar vara något över det normala till stora. Det varierar över länet.

Födotillgång
Tillgången på växande foder är stor. Vi rekommenderar att ingen utfodring behövs under vegetationsperioden.

Klimat:
Vädret är gynnsamt för vildsvinen.

Skadebild:
Under juli månad blir många grödor mjölkmogna och vildsvinen dras till dessa fält där de kan göra stor skada. Även vallar är begärliga under sommarmånaderna där vildsvinen beter gräs.

Prognos (Vad kan vi förvänta oss i närtid beträffande stammens status och skadebild):
Kullstorlekarna, och därmed antalet födda kultingar, upplevs som något större än normalt. Vädret är gynnsamt och vildsvinen har gott om mat, vilket gör att stammen förväntas växa om jakttrycket inte ökar.

Rekommendation:
Inrikta avskjutningen på årsgrisar, alltså vildsvin som är under ett år. För att hålla en vildsvinsstam balanserad krävs en avskjutning på minst 80% av årets avkommor. För att minska skadorna, framförallt i spannmål, behöver jakten riktas dit där de gör skada. Försök skjuta unga hondjur för att få en mer reglerande effekt. Se dock till att de inte har kultingar!

Samverka med den som brukar grödorna för att se om ni kan komma överens om åtgärder som underlättar jakten. Till exempel om man kan göra skjutgator, köra ut jakttorn i grödorna eller hjälpas åt att inspektera grödorna med jämna mellanrum för att se om vildsvinen varit där.
  • Dela med e-mail
  • Skriv ut
2019-08-28 2019-08-28