Svenska Jägareförbundet

Meny

Juli 2022

Det är sommar och det går mot mjölkmognad och mognad i spannmålsåkrarna vilket gör att uppmärksamheten måste öka. Spannmålen är hög och kräver stort ansvarstagande både jaktligt och etiskt av jägarna, inte minst under dygnets mörka timmar. Absoluta merparten av avskjutningen ska inriktas på kulting och årsgrisar. Viktigt att vi stör vildsvinen på fälten och ge dem lugn och ro i skogsmarken, för bästa effekt på skadenivån. Det är ganska stor variation på stammen i länet.

Stammens status:
Stammen minska i länet. Den höga avskjutningen jaktåret 19/20 har följts av fortsatt högt jakttrycket under 20/21. Vildsvinsstammen i länet har fortfarande en låg medelålder vilket skapar fler problem i lantbruket än vad en äldre stam hade gjort. Vi ser i avskjutningsstatistiken att vi fortsatt har en sned fördelning i vår avskjutning. Andelen galt är för hög i förhållande till övriga vildsvin och andelen kultingar och årsgrisar yngre än 12 månader är för låg jämfört med totalen.

Föryngringsperiod:
Den huvudsakliga föryngringen sker i februari till juni med tyngdpunkt på mars-maj. Rapporter om små randiga kultingar finns men merparten verkar vara födda april till maj. Varierar över länet.

Kullarnas storlek är normalstora eller något över det normala.

Födotillgång:
Tillgången på foder är fortsatt mycket god.

Klimatet:
Gynnsamt.

Skadebild:
Vildsvinen söker till stor del föda på vallar och betesmarker. Detta innebär till viss del skador. Vildsvinen betar gärna gräs på vallarna. Vi går mot mjölkmognad och mognad på den tidigt sådda spannmålen, vilket gör att vi måste öka uppmärksamheten där.

Prognos:
Relativt lugnt i skrivandet stund. Vallar behöver alltid hållas under uppsikt. Att vildsvinen betar på vallen medför inga direkta skador och med tanke på stammens täthet kanske man inte behöver var så hård på dem. Spannmålen går mot mjölkmognad vilket öka dragkraften mycket till dessa åkrar. Riktad jakt vid åkermarken där det behövs då vi kan vänta oss en hög aktivitet i spannmålen.

Rekommendation:
Avskjutningen SKA inriktas på kultingar och årsgris. Ha som mål att skjuta minst 80 % av årets avkommor.  Rätt avskjutning av rätt individer är en grundförutsättning för en bra förvaltning och förebyggande av skador.

 Ett högt jakttryck på kultingar och årsgrisar är det i särklass viktigaste för att hantera stammen samt att minska skadorna.

Fredningstiden på vuxna djur är slut men med tanke på att merparten av kultingarna förväntas födas nu och stammens utveckling behöver jakttrycket helt inriktas på kultingar och årsgrisar även under våren och sommaren.

Under hela växtperioden ska jakten läggas på produktionsåkrarna och inte på åtlarna. Åtlarna kan fungera som avledande foderplatser. Det är viktigt för att minska skadorna att låta vildsvinen vara ifred i skogen samtidigt som jakttrycket är högt på åkrarna.

Spannmålen är hög och de små vildsvinen är svåra att upptäcka. Vildsvin man med lätthet ser i spannmålen är inte skjutbara. För minskade skador och rejäl störning måste jakttrycket läggas på kultingar och årsgrisar i grupper av vildsvin.

Väldigt viktigt att etiken hålls högt vad det gäller avskjutningens inriktning och val av jaktmetod! Även om det ska fällas många vildsvin får vi inte under några omständigheter tulla på etiken eller säkerheten!

Alla jägare som jagar nattetid MÅSTE tillämpa försiktighet – vi har definitivt haft för många felskjutningar och incidenter – hög tid att ta ansvar!

  • Dela med e-mail
  • Skriv ut
2022-07-12 2022-08-09