Maj -19 - Svenska Jägareförbundet

Svenska Jägareförbundet

Meny

Maj -19

Stammen upplevs stabil till att öka något i länet. Det finns gott om mat åt vildsvinen. Detta kommer sannolikt leda till något större kullar än normalt. Det är därför viktigt att vi behåller ett högt jakttryck på årsgrisarna (brungrisar), det är här jakttrycket ska ligga. Vid all jakt är det viktigt att vi håller en god jaktetik och respekterar det vilt vi jagar. Var noga med att ha en tränad eftersökshund tillgänglig inför varje jakttillfälle.

Stammens status:
Vildsvinsstammen är i länet stabil med en ökning på gång. Variation inom länet.

Huvudföryngringsperiod:
Januari till mars

Kullstorlek:
Kullarna upplevs normalstora till något över det normala. Normalstorleken är 4-6 kultingar.

Födotillgång:
Födotillgången är god i hela länet.

Klimat:
För vildsvinen har vi haft och har ett gynnsamt klimat.

Skadebild:
Över länet i stort har skadorna varit större än normalt under hösten och vintern. Bökandet har avtagit och vildsvinen har börjat beta på vallar i större utsträckning. Håll koll på all åkermark, särskilt vallar och nysådder. Samverka med lantbrukaren och jaktgranar.

Prognos:
Med anledning av årets gynnsamma vårvinter, god tillgång på foder och god kondition på vuxna hondjur bedöms stammen öka.

Rekommendationer:
För att bromsa en ökning av vildsvinsstammen är det mycket viktigt att vi håller ett högt jakttryck på vildsvinen. Fokusera på årsgrisar och kultingar. För att minska skadorna på jordbruksmark är det viktigt att samverka med lantbrukarna om var det för stunden är problem och inrikta de jaktliga insatserna dit. Detta begränsar effektivast skadebilden.
Se till att alltid ha tillgång till en tränad eftersökshund, innan jakten påbörjas. Och glöm inte rapportera er avskjutning i viltdata.se.

  • Dela med e-mail
  • Skriv ut
2019-05-13 2019-08-28