Mars -17 - Svenska Jägareförbundet

Svenska Jägareförbundet

Meny

Mars -17

I områden med skadeproblematik, rikta jakten mot de områden där vildsvinen gör skada. Det är bättre att bedriva jakten där djuren gör skada och låta dem ha lugn och ro där de inte skadar. Vildsvinsstammens täthet varierar stort inom länet. Lokalt upplevs vildsvinsstammens storlek på olika sätt och variationen kan vara stor inom ett så avgränsat område som ett älgskötselområde. Ett gynnsamt klimat i kombination med ett ekollonår 2016 gör att vildsvinsstammen har möjlighet till en hög tillväxt under 2017. Kalmar län är dessutom landets ektätaste län, vilket gör att effekten kan bli extra tydlig här.

Stammens status:
Stabil till ökande med lokal variation.
Huvudföryngringsperiod
Huvudföryngringsperioden är februari till maj, men nyfödda kultingar kan förekomma hela året. Många av de hondjur som skjutits efter årsskiftet har relativt långt gången dräktighet. Hade det fått föda fram kultingarna hade dessa troligen fötts i början av mars. Detta ger en fingervisning när vi kan förvänta oss de flesta födslarna.
Kullstorlek:
Normala-Stora 
Födotillgång
Hösten och en stor del av vintern har varit mild. Det har nu blivit något kallare och platser där det åtlas blir allt mer viktigare i vildsvinens födosök. Tänk på att åtlar lockar till sig vilt och kan förändra rörelsemönstret. Åtelplatser ska inte placeras nära trafikerade vägar eller skadekänsliga områden. Endast oförädlade jordbruksprodukter får användas vid åtling.
Klimat:
Gynnsamt. 
Skadebild:
Vildsvinen förlägger huvuddelen av sitt födosök i skogen, på vallar och betesmarker samt till marker med äldre ekar där de söker ollon. Vildsvinen förlägger huvuddelen av sitt födosök till marker med äldre ekar där de söker ollon. Vid mild och fuktig väderlek drabbas särskilt vallar och betesmarker av vildsvinsbök.
Prognos (Vad kan vi förvänta oss i närtid beträffande stammens status och skadebild):
De naturliga förutsättningarna har varit goda för vildsvinen. En mild och torr sommar och höst i kombination men mild vinter gör att vildsvinen har lätt att finna föda. Under 2016 var det dessutom ett ekollonår vilket ger vildsvinen än bättre förutsättningar i form av en högre reproduktion 2017.
Rekommendation:
Samarbete mellan jägare och brukare möjliggör en bättre förutsättning för att minska de skador som kan uppstå. Rikta jakten till de områden som skadas av vildsvin. Dessa områden är framförallt betesmarker och vallar. Om våren startar i mars månad kan nysådda grödor vara attraktiva för vildsvinen och en ökad uppmärksamhet behövs då till dessa områden. Särskilt stora skador kan uppstå på vallar och betesmarker som är insprängda i skogen samt i gränslandet mellan skogslandskap och jordbrukslandskap.
Inrikta jakten på unga vildsvin, årsgrisar.

  • Dela med e-mail
  • Skriv ut
2017-03-15 2017-03-15