Svenska Jägareförbundet

Meny

November 2021

Det kan finnas en del majs kvar som naturligtvis drar vildsvin. Även vallar och betesmarker blir utsatta för skador. Vid jakten på åkermark ska jakten inriktas helt på kultingar, årsgrisar och fjolingar. Det är också viktigt att lantbrukarna ligger på och tröskar så fort grödan är mogen och vädret tillåter.

Stammens status:
Stammen upplevs minska i länet förutom sydöstra delen. Här upplevs stammen vara stabil. Den höga avskjutningen jaktåret 19/20 har följts av fortsatt högt jakttrycket under 20/21. Vildsvinsstammen i länet har fortfarande en låg medelålder vilket skapar fler problem i lantbruket än vad en äldre stam hade gjort.

Föryngringsperiod:
Den huvudsakliga föryngringen sker i februari till juni med tyngdpunkt på mars-maj, men små kultingar upptäcks nära på året runt. I år verkar det vara mycket sena kullar på vissa håll. Den huvudsakliga brunstperioden är igång och vi kan förvänta oss att många suggor börjar brunsta nu under november och början av december. Dessa suggor får sedan sina kultingar under de första månaderna nästa år.

Kullarna som föddes i våras var normalstora till stora med 4-6 (7) kultingar.

Födotillgång:
Tillgången på foder är fortsatt mycket god.

Klimatet:
Klimatet är gynnsamt för vildsvinen.

Skadebild:
Vildsvinen hittar mycket föda i skogen men dras forsatt till odlade åkrar, vallar och betesmark. Kvar till viss del är majsen som drar många vildsvin till sig. Vallar och betesmarker är åter attraktiva. Det är framför allt insektslarver under grässvålen som lockar vildsvinen, med bökskador som följd.

Prognos:
Vi kan vänta oss aktivitet på vallar och betesmarker. Riktad jakt vid åkermarken där det behövs. Viktigt att lantbrukare ligger på och skördar så fort grödorna är mogna och vädret tillåter för att minska risken skadorna.

Rekommendation:
Jakten med hund är i full gång och det medför nya förutsättningar. Inrikta jakten mot årsgrisar, detta ger färre skador, då det skapas en skrämseleffekt på övriga gruppen och framför allt suggan som håller flocken borta från just detta fält. Att skjuta bort en sugga leder till stort lidande för de kultingar som blir själva, äldre kultingar som överlever skapar onormalt stora skador. För att jakten ska få större effekt på skadenivån är det nödvändigt att fortsätta att öka medelåldern i stammen. Uppfattningen är att utvecklingen går åt rätt håll, men det är fortsatt hög andel kulting och årsgris som gäller i avskjutningen. 8 av 10 fällda vildsvin ska vara yngre än 12 månader.

Ha som mål att skjuta minst 80 % av årets avkommor.  Rätt avskjutning av rätt individer är en grundförutsättning för en bra förvaltning och förebyggande av skador. Avskjutningen av årsgrisar och fjolingar bör inriktas på främst gyltor då så är möjligt.

Fortsätt också att söka vildsvinen i närheten av odlad gröda. Viktigt att vi alltid stör vildsvinen där de skapar problem. Jaga i dialog med lantbruket för att lägga tiden på rätt åkrar. Rätt uttag, det vill säga årsgrisar, i kombination med ett bra samarbete jaktgrannar och markägare emellan har en bra effekt på skadorna.

Oskördad gröda är ofta hög och de mindre vildsvinen är svåra att upptäcka. Vildsvin man med lätthet ser ute i oskördad gröda är inte skjutbara. För minskade skador och rejäl störning måste jakttrycket läggas på kultingar och årsgrisar i grupper av vildsvin.

Väldigt viktigt att etiken hålls högt vad det gäller avskjutningens inriktning och val av jaktmetod! Även om det ska fällas många vildsvin får vi inte under några omständigheter tulla på etiken eller säkerheten! Se även till att alltid ha tillgång till en särskilt tränad eftersökshund innan jakten börjar.

  • Dela med e-mail
  • Skriv ut
2021-11-10 2022-06-01