Svenska Jägareförbundet

Meny

Oktober 2021

Majsen tröskas nu på många håll i länet och den är mycket uppskattad av vildsvinen. Majsen är hög och tät, och kräver en hel del både jaktligt och etiskt av jägarna. Jakten inriktas helt på kultingar, årsgrisar och fjolingar. Det är också viktigt att lantbrukarna ligger på och tröskar så fort grödan är mogen och vädret tillåter.

Stammens status:
Stammen upplevs minska i länet förutom sydöstra delen. Här upplevs stammen vara stabil. Den höga avskjutningen jaktåret 19/20 och jakttrycket under 20/21 har tryckt tillbaka vildsvinstammen. Vildsvinsstammen i länet har fortfarande en låg medelålder vilket skapar mer problem i lantbruket än vad en äldre stam hade gjort.

Föryngringsperiod:
Den huvudsakliga föryngringen sker i februari till juni med tyngdpunkt på mars-maj, men små kultingar upptäcks nära på året runt. I år verkar det vara mycket sena kullar på vissa håll. Den huvudsakliga brunstperioden står för dörren och vi kan förvänta oss att några suggor börjar brunsta nu under oktober och början av november. Dessa suggor får sedan sina kultingar under januari månad.

Kullarna som föddes i våras är normalstora till stora med 4-6 (7) kultingar.

Födotillgång:
Tillgången på foder är god.

Klimatet:
Klimatet är gynnsamt för vildsvinen.

Skadebild:
Vildsvinen hittar mycket föda i skogen men dras mycket till odlade åkrar. Kvar i stor omfattning är majsen som drar mycket vildsvin till sig. Vallar och betesmarker är åter attraktiva. Det är framför allt insektslarver under grässvålen som lockar vildsvinen, med bökskador som följd.

Prognos:
Högt tryck vid oskördad gröda, vallar och betesmarker som nu drar med full kraft. Riktad och intensiv jakt vid åkermarken där det behövs. Viktigt att lantbrukare ligger på och tröskar så fort grödorna är mogen och vädret tillåter för att minska risken skadorna.

Rekommendation:
Jakten med hund är igång och det medför nya förutsättningar. Inrikta jakten mot årsgrisar, detta ger färre skador, då det skapas en skrämseleffekt på övriga gruppen och framför allt suggan som håller flocken borta från just detta fält. Att skjuta bort en sugga leder till stort lidande för de kultingar som blir själva, äldre kultingar som överlever skapar onormalt stora skador. För att jakten ska få större effekt på skadenivån är det nödvändigt att fortsätta öka medelåldern i stammen. Uppfattningen är att utvecklingen går åt rätt håll, men det är fortsatt hög andel kulting och årsgris som gäller. 8 av 10 fällda vildsvin ska vara yngre än 12 månader.

Ha som mål att skjuta minst 80 % av årets avkommor.  Rätt avskjutning av rätt individer är en grundförutsättning för en bra förvaltning och förebyggande av skador. Avskjutningen av årsgrisar och fjolingar bör inriktas på främst gyltor då så är möjligt. Så uppmaningen är att försöka välja honkön.

Fortsätt också att söka vildsvinen i närheten av odlad gröda. Viktigt att vi alltid stör vildsvinen där de skapar problem. Jaga i dialog med lantbruket för att lägga tiden på rätt åkrar. Rätt uttag, det vill säga årsgrisar, i kombination med ett bra samarbete jaktgrannar och markägare emellan har en bra effekt på skadorna.

Oskördad gröda är ofta hög och de mindre vildsvinen är svåra att upptäcka. Vildsvin man med lätthet ser ute i oskördad gröda är inte skjutbara. För minskade skador och rejäl störning måste jakttrycket läggas på kultingar och årsgrisar i grupper av vildsvin.

Väldigt viktigt att etiken hålls högt vad det gäller avskjutningens inriktning och val av jaktmetod! Även om det SKA fällas många vildsvin får vi inte under några omständigheter tulla på etiken eller säkerheten! Se även till att alltid ha tillgång till en särskilt tränad eftersökshund innan jakten börjar.

  • Dela med e-mail
  • Skriv ut
2021-10-13 2022-06-01