December -19 - Svenska Jägareförbundet

Svenska Jägareförbundet

Meny

December -19

Hösten har nu börjat gå över i vinter och förutsättningar för ett högt jaktligt uttag är bra. Vi är också inne i den mörkaste tiden på året vilket gör att vildsvinen har många timmar på sig att söka föda i fred. Effektiva jakter dagtid är en förutsättning för ett bra resultat.

Stammens status:
Stammen är nu stabil eftersom att avskjutningen nu är som störst. Stammenstäthet varierar över länet. Stammen generellt är i ökande.

Huvudföryngringsperiod
Föryngringsperioden är från februari och framåt mot sommaren. I länet har merparten av kultingarna fötts i månadsskiftet april/ maj och mitten av maj. Men nyfödda kultingar har synts hela sommaren.

Kullstorlek: Kullarna verkar vara normala till något över det normala.

Födotillgång
Tillgången på foder ser bra ut. Delar av länet verkar få gott om ekollon även i år. Ekollonen faller nu ner och därmed konsumeras. Men det är framförallt gott om bokollon, vilka gärna konsumeras. Bokollonen har dock inte samma effekt som ekollonen på stammen och behovet av att böka.

Klimat:
Vädret är mycket gynnsamt för vildsvinen.

Skadebild:
I takt med ökad konsumtion av ekollon kommer bökfrekvensen i vallar, betesmarker och andra gräsytor att öka.

Prognos (Vad kan vi förvänta oss i närtid beträffande stammens status och skadebild):
Det är mycket kultingar i stammen vilket gör att vi sammantaget har en ökning i stammen. Ekollon i dieten ökar behovet av att böka, vilket medför ökade besök och skador i gräsytor.

Rekommendation:
Avskjutningen SKA inriktas på kultingar och årsgris. Ha som mål att skjuta minst 80 % av årets avkommor. Rätt avskjutning av rätt individer är en grundförutsättning för en bra förvaltning och förebyggande av skador. Avskjutningen av årsgrisar och fjolingar bör inriktas på främst gyltor. Så uppmaningen är att försöka välja honkön. Om det behövs bör även randiga kultingar fällas.

Ett oerhört högt jakttryck på kultingar och årsgrisar är det i särklass viktigaste för att minska tillväxten i stammen samt att minska skadorna.

Den största delen av avskjutningen sker bäst under hösten. Men uppmaningen är att se till att håll upp jakttrycket för att möta både skadebilden och stammens ökning.
Ta gärna hjälp av andra jägare med jakten för att skydda gröda och produktionsåkrar.
Planera jakterna nog och använd hundar som faktiskt jagar vildsvin för att öka effektiviteten i jakten och för ett bättre resultat.

OERHÖRT VIKTIGT ATT ETIKEN HÅLLS HÖGT VAD DET GÄLLER AVSKJUTNINGENS INRIKTNING OCH VAL AV JAKTMETOD!

Även om det SKA fällas mycket vildsvin får vi inte under några omständigheter tulla på etiken eller säkerheten!

  • Dela med e-mail
  • Skriv ut
2019-12-06 2019-12-06