Januari -19 - Svenska Jägareförbundet

Svenska Jägareförbundet

Meny

Januari -19

Vildsvinens framfart märks fortfarande tydligt på vallar och betesmarker. Stammen innehåller stor andel små kultingar vilket förvårar jakten avsevärt. Öka jaktrycket ordentligt på kultingarna!

Den utdragna föryngringsperioden gör det svårt att få överblick över stammens status men bedömning är att stammen ökar just nu. Men rapporterna vittnar om en stor variation i länet. Avskjutningen ska anpassas efter tillgången och tätheterna varierar i länet. Fokusera avskjutningen på kultingar och ungdjur. Bökfrekvens kan inte sättas som likhetstecken med att stammen ökar kraftigt.
 
Stammens status:
Ökande. Stammenstäthet varierar kraftigt över länet.
Huvudföryngringsperiod
Huvudföryngringsperioden är från februari och framåt. Rapporterna duggar tätt om kultingar som är födda under både augusti och september. Nyfödda kultingar börjar också synas.
Kullstorlek:
De första kullarna i slutet på vinter, vårvintern hade det tufft och dessa suggor har få kultingar i kullarna. Medan kullarna som kommit efter att vintern släppt haft det lättare och där är kullstorleken något över det normala. De nyfödda kullarna verkar vara stora.
Födotillgång
Tillgången på foder ser bra ut och det finns gott om ekollon. Vallarnas återhämtning gör att det finns foder på diverse gräsytor.
 
Klimat:
Vinterns väder har hittills varit milt och gynnsamt för vildsvinen.
Skadebild:
Vildsvinen förlägger huvuddelen av sitt födosök i skogen och vid stora ekar men även på vallar och betesmarker. Stor andel ekollon i dieten ökar frekvensen bök i vallarna. Torkan och ekollonen är de huvudsakliga anledningarna till frekvensen bök i vallarna. Skadorna på vallar och gräsytor är stora.
 
Prognos (Vad kan vi förvänta oss i närtid beträffande stammens status och skadebild):
Det är mycket kultingar i stammen vilket gör att vi sammantaget har en ökning i stammen. Den utdragna föryngringsperioden har gjort att det finns många små kultingar i markerna vilket ställer höga krav på jakten och dess etik.
Mycket besök i vallarna vilket kräver stora jaktinsatser. Förhoppningsvis kommer bökfrekvensen att minska när det fryser på lite mer.
 
Rekommendation:
Anpassa avskjutningen och avskjutningens inriktning efter tillgången.
Rikta jakten till de områden av åkermark som skadas av vildsvin. Ta gärna hjälp av andra jägare med skyddsjakten.
Avskjutningen ska verkligen inriktas på kultingar och årsgris. Ha som mål att skjuta minst 80 % av årets avkommor.  Rätt avskjutning av rätt individer är en grundförutsättning för en bra förvaltning och förebyggande av skador. Avskjutningen av årsgrisar och fjolingar bör inriktas på främst gyltor. Om det behövs bör även randiga kultingar fällas.
 
Såhär mot slutet på jaktsäsongen är många hondjur dräktiga och hundarna i bra form, detta tillsammans med många små kultingar i markerna gör att vi måste ta extra stort ansvar för jaktens bedrivande. Det gäller att ha ordentlig koll på sin hund och avbryta jakten om små kultingar upptäcks i området. Kan dessutom bli aktuellt för en del hundar att jaga med munkorg. Extra försiktighet så att inte förande suggor fälls.
Håll etiken högt vad det gäller avskjutningens inriktning men även val av jaktmetod!
  • Dela med e-mail
  • Skriv ut
2019-01-18 2019-09-04