Juli -19 - Svenska Jägareförbundet

Svenska Jägareförbundet

Meny

Juli -19

Vildsvinen äter nu mest gräs men under månaden ökar attraktionskraften på spannmålen. Det är där fokus behöver ligga. Ökad samverkan för att minimera skadorna. Många små kultingar finns i markerna, vilket man måste ha med sig när man jagar.

Stammens status:
Merparten av kullarna är nu födda och det är mycket kultingar i markerna. Det är svårt att få överblick över stammen men bedömning är att stammen ökar. Stammenstäthet varierar över länet.

Huvudföryngringsperiod
Föryngringsperioden är från februari och framåt mot sommaren. I länet har merparten av kultingarna fötts i månadsskiftet april/ maj och mitten av maj.

Kullstorlek:
Kullarna verkar vara något över det normala till stora. Något varierande över länet.

Födotillgång
Tillgången på foder ser mycket bra ut och växtligheten frodas.

Klimat:
Vädret är gynnsamt för vildsvinen.

Skadebild:
Perioden vi nu är inne i är en lugnare period då vildsvinen mest hittar sin föda i skogen och på vallarna betar dom. Vi kommer dock in i mjölkmognad på spannmålen och dessa åkrar kommer bli attraktiva under månaden.

Prognos (Vad kan vi förvänta oss i närtid beträffande stammens status och skadebild):
Det är mycket kultingar i stammen vilket gör att vi sammantaget har en ökning i stammen. Med många små kultingar i markerna ställs höga krav på jakten och dess etik.
Vi är dessutom på väg in i perioden då spannmålen mognar, vilket måste öka vårt fokus på dessa åkrar.

Rekommendation:
Avskjutningen SKA inriktas på kultingar och årsgris. Ha som mål att skjuta minst 80 % av årets avkommor.  Rätt avskjutning av rätt individer är en grundförutsättning för en bra förvaltning och förebyggande av skador. Avskjutningen av årsgrisar och fjolingar bör inriktas på främst gyltor. Så uppmaningen är att försöka välja honkön. Om det behövs bör även randiga kultingar fällas.

Den största delen av avskjutningen sker bäst under hösten. Men uppmaningen är att se till att håll upp jakttrycket för att möta både skadebilden och stammens ökning.
Åtlarna ska nu fungera som avledande foderplatser samtidigt som all jakt genomförs på produktionsåkrarna för att minimera skadorna. Ta gärna hjälp av andra jägare med jakten i gröda. Spannmålen går nu in mot mognad och då ökar insatserna kraftigt. Förbered genom bemanning, torn och skjutstråk i åkrarna. 
Håll etiken högt vad det gäller avskjutningens inriktning och val av jaktmetod! 
  • Dela med e-mail
  • Skriv ut
2019-07-03 2019-09-04