Mars -19 - Svenska Jägareförbundet

Svenska Jägareförbundet

Meny

Mars -19

Den milda vintern har gått över till vår men väderleken är mild, vilket gynnar vildsvinen. Bökfrekvensen har återigen ökat på vallar och betesmarker. Rapporter som nyfödda kultingar har börjat komma in.

Under förra året hade vi nyfödda kultingar varje månad och det är något som verkar hålla i sig. Detta gör det svårt att få överblick över stammens status men bedömning är att stammen ökar. Fortsatt högt jakttryck och fokusera avskjutningen på kultingar och ungdjur.

Stammens status:
Ökande. Stammenstäthet varierar kraftigt över länet.

Huvudföryngringsperiod
Huvudföryngringsperioden är från februari och framåt. Nyfödda kultingar har börjat synas i markerna.

Kullstorlek:
Kullarna verkar vara något över det normala till stora.

Födotillgång
Tillgången på foder ser mycket bra ut och det finns fortfarande gott om ekollon.

Klimat:
Vinterns väder har varit milt och gynnsamt för vildsvinen. Vårens början är också mild.

Skadebild:
Vildsvinen förlägger huvuddelen av sitt födosök i skogen och vid stora ekar men även på vallar och betesmarker. Stor andel ekollon i dieten ökar frekvensen bök i vallarna. Torkan och ekollonen är de huvudsakliga anledningarna till frekvensen bök i vallarna. Skadorna på vallar och gräsytor är väldigt stora.

Prognos (Vad kan vi förvänta oss i närtid beträffande stammens status och skadebild):
Det är mycket kultingar i stammen vilket gör att vi sammantaget har en ökning i stammen. Den utdragna föryngringsperioden har gjort att det finns många små kultingar i markerna vilket ställer höga krav på jakten och dess etik.

Rekommendation:
Anpassa avskjutningen och avskjutningens inriktning efter tillgången.
Rikta jakten till de områden av åkermark som skadas av vildsvin. Ta gärna hjälp av andra jägare med skyddsjakten.

Avskjutningen ska verkligen inriktas på kultingar och årsgris. Ha som mål att skjuta minst 80 % av årets avkommor. Rätt avskjutning av rätt individer är en grundförutsättning för en bra förvaltning och förebyggande av skador. Avskjutningen av årsgrisar och fjolingar bör inriktas på främst gyltor. Om det behövs bör även randiga kultingar fällas.

Efter den 16 februari är inte längre vildsvin som passerat sin ett årsdag lovliga. Jakten intrikats nu helt på kultingar och årsgrisar under ett år.

Uppmaningen är att se till att håll upp jakttrycket för att möta både skadebilden och stammens ökning!

Håll etiken högt vad det gäller avskjutningens inriktning men även val av jaktmetod!

  • Dela med e-mail
  • Skriv ut
2019-03-20 2019-09-04