Okotober -19 - Svenska Jägareförbundet

Svenska Jägareförbundet

Meny

Okotober -19

Sommaren har definitivt övergått i höst och därmed också mer besök av vildsvin i vallar och betesmarker. Det har hittills varit ett gynnsamt år både för grödorna och vildsvinen. Vilket gör att avskjutningen måste hållas hög under hösten.

Stammens status:
Merparten av kullarna är nu födda och det är mycket kultingar i markerna. Bedömning är att stammen ökar. Stammenstäthet varierar över länet.

Huvudföryngringsperiod
Föryngringsperioden är från februari och framåt mot sommaren. I länet har merparten av kultingarna fötts i månadsskiftet april/ maj och mitten av maj. Men nyfödda kultingar har synts hela sommaren.

Kullstorlek:
Kullarna verkar vara något över det normala till stora.

Födotillgång
Tillgången på foder ser mycket bra ut och växtligheten frodas. Delar av länet verkar få gott om ekollon även i år. Ekollonen har nu börjat att falla ner och därmed konsumeras.

Klimat:
Vädret är mycket gynnsamt för vildsvinen.

Skadebild:
I takt med att ekollonen mognar kommer bökfrekvensen i vallar, betesmarker och andra gräsytor att öka. 

Prognos (Vad kan vi förvänta oss i närtid beträffande stammens status och skadebild):
Det är mycket kultingar i stammen vilket gör att vi sammantaget har en ökning i stammen. Med många små kultingar i markerna ställs höga krav på jakten och dess etik. Ekollon i dieten ökar behovet av att böka, vilket medför ökade besök och skador i gräsytor.

Rekommendation:
Avskjutningen SKA inriktas på kultingar och årsgrisar. Ha som mål att skjuta minst 80 % av årets avkommor.  Rätt avskjutning av rätt individer är en grundförutsättning för en bra förvaltning och förebyggande av skador. Avskjutningen av årsgrisar och fjolingar bör inriktas på främst gyltor. Så uppmaningen är att försöka välja honkön. Om det behövs bör även randiga kultingar fällas.

Ett oerhört högt jakttryck på kultingar och årsgrisar är det i särklass viktigaste för att minska tillväxten i stammen samt att minska skadorna.

Den största delen av avskjutningen sker bäst under hösten. Men uppmaningen är att se till att håll upp jakttrycket för att möta både skadebilden och stammens ökning.
Ta gärna hjälp av andra jägare med jakten för att skydda gröda och produktionsåkrar.

OERHÖRT VIKTIGT ATT ETIKEN HÅLLS HÖGT VAD DET GÄLLER AVSKJUTNINGENS INRIKTNING OCH VAL AV JAKTMETOD! 

Även om det SKA fällas mycket vildsvin får vi inte under några omständigheter tulla på etiken eller säkerheten!
  • Dela med e-mail
  • Skriv ut
2019-10-09 2019-10-09