September -19 - Svenska Jägareförbundet

Svenska Jägareförbundet

Meny

September -19

Stora delar av spannmålen är nu tröskad men den spannmål som finns kvar drar till sig mycket vildsvin. Det har hittills varit ett gynnsamt år både för grödorna och vildsvinen. Vilket gör att avskjutningen måste hållas hög under hösten.

Stammens status:
Merparten av kullarna är nu födda och det är mycket kultingar i markerna. Det är svårt att få överblick över stammen men bedömning är att stammen ökar. Stammenstäthet varierar över länet.

Huvudföryngringsperiod
Föryngringsperioden är från februari och framåt mot sommaren. I länet har merparten av kultingarna fötts i månadsskiftet april/ maj och mitten av maj. Men nyfödda kultingar har synts hela sommaren.

Kullstorlek:
Kullarna verkar vara något över det normala till stora.

Födotillgång
Tillgången på foder ser mycket bra ut och växtligheten frodas. Delar av länet verkar få gott om ekollon även i år.

Klimat:
Vädret är mycket gynnsamt för vildsvinen.

Skadebild:
Efterhand spannmålen tröskas minskar det akuta jakttrycket i gröda. I takt med att ekollonen mognar kommer bökfrekvens i vallarna att öka. 

Prognos (Vad kan vi förvänta oss i närtid beträffande stammens status och skadebild):
Det är mycket kultingar i stammen vilket gör att vi sammantaget har en ökning i stammen. Med många små kultingar i markerna ställs höga krav på jakten och dess etik. Trycket i kvarvarande spannmål kan bli stort. Ekollon i dieten ökar behovet av att böka.

Rekommendation:
Avskjutningen SKA inriktas på kultingar och årsgris. Ha som mål att skjuta minst 80 % av årets avkommor.  Rätt avskjutning av rätt individer är en grundförutsättning för en bra förvaltning och förebyggande av skador. Avskjutningen av årsgrisar och fjolingar bör inriktas på främst gyltor. Så uppmaningen är att försöka välja honkön. Om det behövs bör även randiga kultingar fällas.

Den största delen av avskjutningen sker bäst under hösten. Men uppmaningen är att se till att håll upp jakttrycket för att möta både skadebilden och stammens ökning.
Åtlarna ska nu fungera som avledande foderplatser samtidigt som all jakt genomförs på produktionsåkrarna för att minimera skadorna. Ta gärna hjälp av andra jägare med jakten i gröda.

OERHÖRT VIKTIGT ATT ETIKEN HÅLLS HÖGT VAD DET GÄLLER AVSKJUTNINGENS INRIKTNING OCH VAL AV JAKTMETOD! 

Även om det SKA fällas mycket vildsvin får vi inte under några omständigheter tulla på etiken eller säkerheten!
  • Dela med e-mail
  • Skriv ut
2019-09-04 2019-09-04