September 2020 - Svenska Jägareförbundet

Svenska Jägareförbundet

Meny

September 2020

Vi går mot höst och slutet för spannmålsperioden. Merparten av spannmålen är tröskad. Summa summarum har det varit förhållandevis lugnt och kontrollerat. På sina håll är det en del äpplen som nu attachera vildsvin och även bök i gräsytor blir attraktivt igen.

Jakten ska inriktas på kultingar och årsgrisar.

Stammens status:
Stabilt men stammen har ökat initialt eftersom kultingarna fötts nu. Stammenstäthet varierar kraftigt över länet.

Huvudföryngringsperiod
Merparten av kultingarna verkar vara födda i maj och framåt. Men enstaka kullar har rapporterats fram till senaste veckan. Således mycket smått i markerna.

Kullstorlek: Kullarnas storlek verkar vara något under det normala till normala.

Födotillgång
Tillgången på foder ser bra ut.

Klimat:
Vädret är gynnsamt för vildsvinen.

Skadebild:
Vildsvinen hittar mycket av sin föda i skogen men dras till spannmål och trädgårdar med fallfrukt. Besöken i spannmålen har ökat trycket och jakten ska helt inriktas till dessa åkrar. Även vallar och betesmarker börjar dra igen. Väldigt varierande över länet men den sammanlagda bilden är att det varit förhållandevis lugnt. Tyvärr är bilden som målas upp i media tämligen onyanserad.

Prognos (Vad kan vi förvänta oss i närtid beträffande stammens status och skadebild):
Många hondjur har små kultingar vilket att etiken måste styras upp ordentligt. Jakten ska helt läggas på produktionsåkrarna och då först och främst i spannmålsåkrarna. Håll även uppsikt i trädgårdar och gräsytor.

Rekommendation:
Avskjutningen SKA inriktas på kultingar och årsgris. Ha som mål att skjuta minst 80 % av årets avkommor.  Rätt avskjutning av rätt individer är en grundförutsättning för en bra förvaltning och förebyggande av skador. Avskjutningen av årsgrisar och fjolingar bör inriktas på främst gyltor. Så uppmaningen är att försöka välja honkön.

Hundjakten har börjat komma igång och då är det viktigt att ha med sig att det är mycket smått i markerna som kommer att påverka jakten.

Ett oerhört högt jakttryck på kultingar och årsgrisar är det i särklass viktigaste för att hantera stammen samt att minska skadorna.

När spannmålen är intressant så går vildsvinsjakten in i en intensiv period.

Ta gärna hjälp av andra jägare med jakten för att skydda gröda och produktionsåkrar.

Ingen jakt på åtlarna nu utan enbart på produktionsåkrarna.

Många hondjur har små kultingar i markerna, vilket kräver eftertanke. Speciellt uppmärksam ska man vara under jakten i spannmål då kultingarna kan vara svåra att se!

Även viktigt att ta det försiktigt vid jakt med hund så här tidigt på säsongen.

Oerhört viktigt att etiken hålls högt vad det gäller avskjutningens inriktning och val av jaktmetod! Även om det SKA fällas mycket vildsvin får vi inte under några omständigheter tulla på etiken eller säkerheten!

 

  • Dela med e-mail
  • Skriv ut
2020-09-08 2020-09-08