Mars 2021 - Svenska Jägareförbundet

Svenska Jägareförbundet

Meny

Mars 2021

Vi är fortfarande inne i den tid på året då endast årsgrisar är tillåtna för jakt. En kallare period med låga temperaturer vilket gett tjäle och snö har gjort det svårare för vildsvinen efter den tidigare milda vintern. Detta kan drabba inte minst nyfödda kultingar hårt. Det är dock än så länge ont om rapporter om nyfödda kultingar men foster i tidigare skjutna hondjur samt lägre aktivitet på suggor förvarnar om att föryngringsperioden närmar sig.

Stammens status
Stammen i södra delarna av länet upplevs som stabil. I norra delarna av länet där stammen är mer i etableringsfas upplevs stammen öka.

Huvudföryngringsperiod
Huvudföryngringsperioden närmar sig men än så länge är det få rapporter om nyfödda kultingar. De som födds redan nu kan få det kämpigt att överleva i vinterkylan även om kombinationen regn och kyla ofta är det mest problematiska.

Födotillgång
Perioden av kyla och snö som även gett en ordentlig tjäle gör förhållandena svårare för vildsvinen och de får lägga mer energi att komma åt föda. Då perioden inte varit för långdragen lär det dock antagligen inte ha någon större inverkan på överlevnaden. Vid sådana här förhållanden anser Jägareförbundet att man kan ge vildsvinen en stödjande utfodring. Vi anser dock att man skall hålla sig ifrån rotfrukter och då speciellt sockerbetor.

Skadebild:
Tiden på året samt den kalla väderleken brukar vara en kombination som inte resulterar i speciellt mycket skador på jordbruksmarker.

Rekommendation:
Har man som målsättning att minska stammen är åteljakt vid denna tid den mest effektiv jaktmetoden. Det är fram till 15 april endast tillåtet att jaga årsgrisar. En bra riktlinje för att känna igen årsgrisar är att de skall vara bruna eller rödbruna. Det är oavsett om det är mindre vildsvin viktigt att kontrollera dem noggrant innan skott. Även små hondjur kan ha fått kultingar. Kontrollera därför att de inte är spendragna. Ofta kan ensamma djur tas för galtar men kom ihåg att i samband med födsel går ofta suggorna solitärt under ett par veckors tid. Försvinner suggan under denna tid går kultingarna mot en säker död.   

Är det någon gång vildsvinen behöver stöd så är det nu i kylan. Stödutfodring är därför lämplig vid denna tid då vildsvinen har svårt att hitta föda. Ensilage gärna av spannmål rekommenderas för vildsvinen om man vill hjälpa dem. Som redan nämnts bör man undvika rotfrukter.

Sist men inte minst så vill vi uppmana att man är uppmärksam på sjuka eller döda vildsvin som hittas i naturen. Afrikansk svinpest som finns på flera ställen i Europa kan spridas till Sverige och för att snabbt kunna agera vid en sådan situation är SVA mycket intresserade av att få in rapporter om sjuka eller döda vildsvin.

  • Dela med e-mail
  • Skriv ut
2021-03-10 2021-03-10