Svenska Jägareförbundet

Meny

Oktober 2021

Jaktsäsongen är nu igång på allvar och inte minst hundjakt nyttjas flitigt. Samtidigt så får vi inte glömma bort att det fortfarande kan finnas områden som kräver ökad uppmärksamhet gällande skador. I det väderläge som råder nu med mycket vatten på åkrarna kan vallar bli attraktiva att böka i för vildsvinen. Samtidigt är inte alla grödor ännu skördade och till exempel majs kan utsättas för stora skador. 

Stammens status:
Stammen i södra delarna av länet upplevs som stabil. I norra delarna av länet där stammen är mer i etableringsfas upplevs stammen öka. På många håll upplever man att stammen i år haft hög reproduktion.

Huvudföryngringsperiod
De flesta kullar föddes under mars och april. Den kalla våren gjorde förmodligen att många kultingar inte klarade sig. Detta gör att föryngringen i år varit något lägre än tidigare men samtidigt att det finns en hel del suggor som brunstar om. Flertal rapporter har i närtid inkommit som bekräftar att det finns små randiga kultingar i markerna.  Detta gör att stor försiktighet krävs vid skott mot hondjur.

Kullstorlek:
Föryngringen anses på många håll varit lägre än normalt. Samtidigt så upplevs ombrunstningar och födslar under hösten vara fler än normalåret.


Födotillgång
Även om de flesta produktionsgrödorna nu är skördade finns det ännu gott om mat för vildsvinen i markerna. Någon stödjande utfodring i syfte att hjälpa vildsvinen behövs därmed inte förrän kyla och snö kommer.

Skadebild:
På många håll har det varit en hel del problem med vildsvin i produktionsgrödan under sommaren. Senaste veckorna har flertal rapporter om bök i vallar rapporterats. När vallarna är så pass blöta som de är nu är de lättbearbetade för vildsvinen och skaderisken ökar. Även oskördad gröda som majs kan behöva extra bevakning.  Fokusera främst på unga djur men om målet är att minska stammen krävs också att man lägger jakttryck på hondjur. Som alltid krävs stor försiktighet vid jakt på hondjur så att inte kultingförande suggor skjuts.

Rekommendation:
Hundjakten går nu in i ett mer intensivt skedde vilket kan vara effektivt inte minst om man vill skrämma vildsvin i områden där de ställer till med skador. Som alltid skall man ha en hög etik vid användning av hundar i jakten. Hundar som ger sig på vildsvin skall använda munkorg.

Har man en skadeproblematik och inte har några jägare som jagar på marken rekommenderar vi vår tjänst vildvinshjälp.se där lantbrukare kan anmäla sig och sättas i kontakt med jägare som ställer upp utan kostnad.

Sist men inte minst så vill vi uppmana att man är uppmärksam på sjuka eller döda vildsvin som hittas i naturen. Afrikansk svinpest som finns på flera ställen i Europa kan spridas till Sverige och för att snabbt kunna agera vid en sådan situation är SVA mycket intresserade av att få in rapporter om sjuka eller döda vildsvin.

  • Dela med e-mail
  • Skriv ut
2021-10-07 2021-10-07