April -17 - Svenska Jägareförbundet

Svenska Jägareförbundet

Meny

April -17

Rikta jakten mot de områden där vildsvinen gör skada och undvik att bedriva jakt vid åtlar. Det är bättre att vid denna period när all nysådd sker att jakt bedrivs där och att åtelplatserna blir en lugn miljö.

Vildsvinen är etablerade i princip hela länet med undantag av Östgötaslätten. Varierande tätheter även inom enskilda älgskötselområden.
Stammens status:
Stabil till ökande, men med stor lokal variation i täthet. Beräknas öka!
Huvudföryngringsperiod
Merparten av kullarna är födda.
Kullstorlek:
Större kullstorlekar än föregående år.
Födotillgång
God, där värmen gynnar växtligheten.
Klimat:
Gynnsamt.
Skadebild:
Visserligen är födötillgången god men när nysådd av begärliga grödor finns så ökar risken för skador.
Prognos (Vad kan vi förvänta oss i närtid beträffande stammens status och skadebild):
Varmare period ger gynnsamma förhållanden. God status inför föryngringsperioden!
Länstext:
Vildsvinen är etablerade i princip hela länet. Varierande tätheter även inom enskilda älgskötselområden. Skadebilden är också varierande och förvaltningen måste anpassas utifrån förutsättningarna på lokalplanet utifrån rådande täthet och skadeläge.
April:
Stammen verkar vara stabil till ökande i länet som helhet men med lokala variationer både upp och ner.

  • Dela med e-mail
  • Skriv ut
2017-04-07 2017-04-07