April -18 - Svenska Jägareförbundet

Svenska Jägareförbundet

Meny

April -18

Hundjakten är avslutad och föryngringen är i full gång. En försiktighet till att ensamma suggor kan ha kultingar i närheten. Vildsvinen är etablerade i princip hela länet med undantag av Östgötaslätten. Varierande tätheter även inom enskilda älgskötselområden.

Stammens status:

Stabil till ökande, men med lokal variation i täthet.


Huvudföryngringsperiod

Avtagande men pga ombrunst m.m. så kan sent födda kultingar finnas under hela året.


Kullstorlek:

Normala till stora kullar.
Födotillgång
Denna period mellan vinter och vår är svår innan växtligheten med hjälp av värmen kommer igång.


Klimat:

Senaste månaden har varit kall och förmodligen fortsätter det en bra bit in i april månad.


Skadebild:

En period där problemen kommer att öka betydligt! Vissa vallar och betesmarker kan få problem.

Prognos (Vad kan vi förvänta oss i närtid beträffande stammens status och skadebild):

En kall period med snö/tjäle och när värmen kommer så kommer skadorna på vallar samt betesmarker att öka.

Rekommendation:

Denna månad fram till 15 april gäller endast skyddsjakt på vuxna. Denna period är det viktigt att tänka på etiken. För att uppnå en effektiv jakt där skrämseleffekten blir stor så beskatta kultingar på den plats man vill skydda grödor/vallar. Flockdjur lär sig snabbt och undviker platser som upplevs farliga. Beskattningen sker främst på unga individer dvs. kultingar. Utfodring med sockerbetor avråder SJF ifrån oavsett årstid.


Länstext:

Vildsvinen är etablerade i princip hela länet. Varierande tätheter även inom enskilda älgskötselområden. Skadebilden är också varierande och förvaltningen måste anpassas utifrån förutsättningarna på lokalplanet utifrån rådande täthet och skadeläge.


April:

Stammen är stabil i länet som helhet men med lokala variationer både upp och ner.

  • Dela med e-mail
  • Skriv ut
2018-04-05 2018-04-05