Augusti -17 - Svenska Jägareförbundet

Svenska Jägareförbundet

Meny

Augusti -17


Stammen är ökande i länet som helhet men med lokala variationer både upp och ner.

Stammens status:
 Stabil till ökande, men med lokal variation i täthet. Beräknas öka!


Huvudföryngringsperiod
: Merparten av kullarna är födda. Någon enstaka sena kullar kan förekomma.


Kullstorlek:
 Större kullstorlekar än föregående år.
Födotillgång
God, där värmen gynnar växtligheten.


Klimat: 
Gynnsamt.


Skadebild: 
När begärliga grödor finns och ju närmare skördemognad, så ökar risken för skador. Lantbrukare som har begärliga grödor bör i tidigt skede kontakta sin jakträttshavare för att förhindra eventuella skador som kan ske.

Prognos (Vad kan vi förvänta oss i närtid beträffande stammens status och skadebild):
Varmare period ger gynnsamma förhållanden.

Rekommendation:
 Rikta jakten mot de områden där vildsvinen kan/göra skada och undvik att bedriva jakt vid åtlar. Det är bättre att vid denna period att jakt bedrivs där problem kan uppstå och att åtelplatserna blir en lugn miljö. Störst problem kommer att bli när spannmålen mognar och där det än är otröskat. Beskattningen sker främst på unga individer dvs. kultingar.


Länstext:
 Vildsvinen är etablerade i princip hela länet. Varierande tätheter även inom enskilda älgskötselområden. Skadebilden är också varierande och förvaltningen måste anpassas utifrån förutsättningarna på lokalplanet utifrån rådande täthet och skadeläge.


  • Dela med e-mail
  • Skriv ut
2017-09-07 2017-09-07