Juli -19 - Svenska Jägareförbundet

Svenska Jägareförbundet

Meny

Juli -19

Alla djur får jagas ifrån 16 april med undantag av sugga som åtföljs av smågrisar och enbart vak- smygjakt får förekomma. Många observationer på sugga med kultingar. En försiktighet till att ensamma suggor kan ha kultingar i närheten. Vildsvinen är etablerade i princip hela länet. Varierande tätheter finns även inom enskilda älgskötselområden.

Stammens status:
Stabil till ökande, men med lokal variation i täthet.

Huvudföryngringsperiod
Börjar avta men det kan förekomma sena kullar.

Kullstorlek:
Normala till stora kullar.

Födotillgång
Goda.

Klimat:
Gynnsamt.

Skadebild:
En period där grödorna mognar och kan bli stora skador. Viktigt att jakten där kommer igång tidigt.  Lantbrukare måste vara observanta och meddela jägarna när problem uppstår.

Prognos (Vad kan vi förvänta oss i närtid beträffande stammens status och skadebild) Stora och många kullar gör att behovet efter föda kommer att vara stort. Problem med skador på grödor kommer att öka!

Rekommendation:
Denna period är det viktigt att tänka på etiken. För att uppnå en effektiv jakt där skrämseleffekten blir stor så beskatta kultingar på den plats man vill skydda (grödor/vallar). Flockdjur lär sig snabbt och undviker platser som upplevs farliga. Viktigt att skrämseleffekten genomförs tidigt innan djuren får en vana att där finns det mat. Beskattningen sker främst på unga individer dvs. kultingar. Åteljakt bör ske i senare läge, viktigare att beskatta stammen i närheten av åkerlandskapet. Skapa inte åtelplatser och fällor i närheten av platser man inte vill ha dessa och det gäller även nära vägar som ska undvikas. Satsa mer till hösten att samordna jakterna så att de blir mer effektiva! Utfodring med sockerbetor avråder SJF ifrån oavsett årstid.

  • Dela med e-mail
  • Skriv ut
2019-06-28 2019-09-09