Juni -17 - Svenska Jägareförbundet

Svenska Jägareförbundet

Meny

Juni -17

Vildsvinen är etablerade i princip hela länet med undantag av Östgötaslätten. Varierande tätheter även inom enskilda älgskötselområden.

Stammens status:

Stabil till ökande, men med lokal variation i täthet. Beräknas öka!


Huvudföryngringsperiod
:
Merparten av kullarna är födda. Någon enstaka sena kullar kan förekomma.


Kullstorlek:
Större kullstorlekar än föregående år.


Födotillgång
:
God, där värmen gynnar växtligheten.


Klimat:

Gynnsamt.


Skadebild:
Visserligen är födötillgången god men när begärliga grödor finns och ju närmare skördemognad, så ökar risken för skador. Lantbrukare som har begärliga grödor bör i tidigt skede kontakta sin jakträttshavare för att förhindra eventuella skador som kan ske.

Prognos
(Vad kan vi förvänta oss i närtid beträffande stammens status och skadebild):
Varmare period ger gynnsamma förhållanden. God status inför föryngringsperioden!


Rekommendation:

Rikta jakten mot de områden där vildsvinen kan/göra skada och undvik att bedriva jakt vid åtlar. Det är bättre att vid denna period att jakt bedrivs där problem kan uppstå och att åtelplatserna blir en lugn miljö. Årets gynnsamma förutsättningar med ökande andel kultingar gör att avskjutning måste inledas redan nu. Beskattningen sker främst på unga individer dvs. kultingar.


Länstext:

Vildsvinen är etablerade i princip hela länet. Varierande tätheter även inom enskilda älgskötselområden. Skadebilden är också varierande och förvaltningen måste anpassas utifrån förutsättningarna på lokalplanet utifrån rådande täthet och skadeläge.


Juni:

Stammen är ökande i länet som helhet men med lokala variationer både upp och ner.

  • Dela med e-mail
  • Skriv ut
2017-05-29 2017-05-29