Mars -19 - Svenska Jägareförbundet

Svenska Jägareförbundet

Meny

Mars -19

Jaktsäsongen med hund är avslutad och enbart vak- smygjakt kan förekomma. Många observationer på nyfödda kultingar förekommer. En försiktighet till att ensamma suggor kan ha kultingar i närheten. Vildsvinen är etablerade i princip hela länet. Varierande tätheter finns även inom enskilda älgskötselområden.

Stammens status:
Stabil till ökande, men med lokal variation i täthet.

Huvudföryngringsperiod
Förekommer nyfödda kullar.

Kullstorlek:
Normala till stora kullar.

Födotillgång
Fortfarande gott om ekollon.

Klimat:
Fortsatt mild vinter kan gynna vildsvinen.

Skadebild:
En period där problemen ökar något innan grönskan kommer igång.

Prognos (Vad kan vi förvänta oss i närtid beträffande stammens status och skadebild). Gott om ekollon gör att besöken på vallar, nysådd blir mindre besökta. Med undantag där det finns ekträd i kantzoner mot åker, vall gör att födosök efter ekollon kan innebära skador! Även åtelplatserna kan bli mindre besökta. Gott om ekollon innebär stora kullar!

Rekommendation:
Denna period är det viktigt att tänka på etiken. För att uppnå en effektiv jakt där skrämseleffekten blir stor så beskatta kultingar på den plats man vill skydda (grödor/vallar). Flockdjur lär sig snabbt och undviker platser som upplevs farliga. Beskattningen sker främst på unga individer dvs. kultingar. Utfodring med sockerbetor avråder SJF ifrån oavsett årstid.

Mars:
Stammen är stabil till ökande i länet som helhet men med lokala variationer både upp och ner.

  • Dela med e-mail
  • Skriv ut
2019-03-04 2019-09-09