November -16 - Svenska Jägareförbundet

Svenska Jägareförbundet

Meny

November -16

Vildsvinen är etablerade i princip hela länet med undantag av Östgötaslätten. Varierande tätheter även inom enskilda älgskötselområden.

Stammens status:
Stabil men med stor lokal variation i täthet
Huvudföryngringsperiod
Huvudföryngringsperioden är över.
Kullstorlek:
Normala-Stora
Födotillgång
God, fuktigare miljö gör vallar och betesmarker mer begärliga. Stor mängd ekollon kommer att förbättra reproduktionen och försvåra jakten. Vildsvinen väljer hellre ekollonområden än åtelplatser!
Klimat:
Gynnsamt. Milt.
Skadebild:
Vildsvinen förlägger huvuddelen av sitt födosök till marker med äldre ekar där de söker ollon. Jaga främst vildsvinen i dessa områden. Även betesmarker och vallar får besök.
Prognos (Vad kan vi förvänta oss i närtid beträffande stammens status och skadebild):
Milt och mer nederbörd ger gynnsamma förhållanden. God status inför brunsten!
Rekommendation:
Rikta jakten i områden med riklig förekomst av ekollon. Denna period blir svårt med åteljakt när det finns ekollon i närheten. Vid riktad hundjakt efter vildsvin bör aktsamhet visas mot de kullar som fötts sent. Använd med fördel munkorg vid släpp.
Länstext:
Vildsvinen är etablerade i princip hela länet. Varierande tätheter även inom enskilda älgskötselområden. Skadebilden är också varierande och förvaltningen måste anpassas utifrån förutsättningarna på lokalplanet utifrån rådande täthet och skadeläge.
November:
Stammen verkar vara stabil i länet som helhet men med lokala variationer både upp och ner.

  • Dela med e-mail
  • Skriv ut
2016-11-01 2016-12-05