April -18 - Svenska Jägareförbundet

Svenska Jägareförbundet

Meny

April -18

I områden med skadeproblematik, rikta jakten mot de områden där vildsvinen gör skada. Det är bättre att bedriva jakten där djuren gör skada och låta dem ha lugn och ro där de inte skadar.
Vildsvinsstammens täthet varierar stort inom länet. Ett gynnsamt klimat i den västra delen av länet och goda förutsättningar att finna föda kan bidra till en hög överlevnad hos årets kultingar. I den östra och södra delen av länet är klimatet fortfarande svårt för vildsvinen, detta kan påverka överlevanden hos de kultingar som har fötts under de senaste veckorna.


Stammens status:

Stabil med lokal variation.


Huvudföryngringsperiod

Huvudföryngringsperioden är februari till maj, men nyfödda kultingar kan förekomma hela året. Många av de hondjur som skjutits efter årsskiftet har relativt långt gången dräktighet. Hade det fått föda fram kultingarna hade dessa troligen fötts i perioden februari till april. Detta ger en fingervisning när vi kan förvänta oss de flesta födslarna.


Kullstorlek:

Medel till stora


Födotillgång

Hösten och en stor del av vintern har varit relativt mild med mycket regn och lite snö, i den östra och södra delen av länet är det fortfarande på sina håll relativt mycket snö. Våren börjar komma och födosöket kommer som vanligt att innebära att vildsvinen söker sin föda på vallar och betesmarker. Tänk på att åtlar lockar till sig vilt och kan förändra rörelsemönstret. Åtelplatser ska inte placeras nära trafikerade vägar eller skadekänsliga områden. Endast oförädlade jordbruksprodukter får användas vid åtling.


Klimat:

Gynnsamt. 


Skadebild:

Åtel- och foderplatser utgör fortfarande en viktig del av vildsvinens födosök. Nysådda grödor är mycket begärliga för vildsvinen . Vid mild och fuktig väderlek drabbas särskilt vallar och betesmarker av vildsvinsbök.


Prognos 

De naturliga förutsättningarna har varit relativt goda för vildsvinen gällande klimat och temperatur, i områden där man haft mycket ollon så är kullarna något större än normalt i övrigt normala. Våren är alltid känslig beroende på att vildsvinen söker föda i vallar, betesmarker och på nysådd.


Rekommendation:

Rikta jakten till de områden som skadas av vildsvin. Dessa områden är framförallt betesmarker och vallar. I och med våren är i antågande och därmed vårbrukets start kan nysådda grödor vara attraktiva för vildsvinen och en ökad uppmärksamhet behövs då till dessa områden.
Inrikta jakten på unga vildsvin, årsgrisar. Det är viktigt att från nu fram till i höst låta skogen vara en trygg och lugn plats för vildsvinen så dom väljer att söka sin föda där och inte på åkrarna.

Färg på kartan: Grön

  • Dela med e-mail
  • Skriv ut
2018-03-27 2019-06-17