Svenska Jägareförbundet

Meny

Maj - 19

Våren är kommen till Skåne, det är åteljakt samt jakt för att skydda skadekänsliga områden som gäller. Det är fortfarande randiga kultingar i markerna vilket gör att man får vara extra uppmärksam. Förande sugga är fredad men det är inte ovanligt att suggan lämnar sina kultingar och då gäller det att vara extra uppmärksam på buklinjen, detta för att se om det finns dragna spenar.

Många vallar och betesmarker har bökskador, även besådda fält skadas. Det är viktigt att brukaren håller uppsikt, när det uppkommer skador så behövs jakt på aktuellt fällt för att begränsa fortsatta skador. Om man inte själv är jägare eller att tiden inte medger jakt så kontakta någon jägare som kan hjälpa till och begränsa skadorna i fälten, har man jakten utarrenderad så ha kontakt med jakträttsinnehavaren så att denne har beredskap att vidta nödvändiga åtgärder vi behov.

Vid behov av hjälp för att förebygga eller begränsa skador av vildsvin så har Svenska Jägareförbundet nu lanserat vildsvinshjälpen, här kan markägare med problem registrera sig samt jägare som vill hjälpa till med jakten. Man går in på www.vildsvinshjalp.nu för att få hjälp eller hjälpa till.
Jakttrycket bör hållas högt, avskjutningen bör inriktas på yngre djur s.k. årsgrisar!
Vildsvinsstammens täthet varierar stort inom länet.
 
Stammens status:
Något ökande med lokal variation.

Huvudföryngringsperiod
Föryngringsperioden har varit intensiv från oktober.

Kullstorlek:
Medel till stora

Födotillgång
Födotillgången är god.

Klimat:
Gynnsamt.

Skadebild:
Det rapporteras mycket skador på vallar och betesmarker på sina håll, variationen är stor. Vårsådden är i stort sätt avslutad och då ökar risken för skador på de nysådda fälten, man skall även vara uppmärksam på potatisodlingen då det föreligger skaderisk strax efter sättningen.   
                                                                   
Prognos
Utifrån att det fötts mycket kultingar och att födotillgången är god så är det viktigt att ha ett högt jakttryck, framförallt på yngre hondjur.

Rekommendation:
Inrikta jakten till de områden som skadas av vildsvin. Dessa områden är framförallt vallar och betesmarker men även besådda fält kan vara intressanta för vildsvinen.
Ingen jakt i skogen under denna period då där skall vara lugnt, inrikta jakten till odlingslandskapet.
Inrikta jakten på unga vildsvin, årsgrisar. Högt jakttryck med hög etik rekommenderas!
  • Dela med e-mail
  • Skriv ut
2019-04-29 2019-09-04