Augusti 2020 - Svenska Jägareförbundet

Svenska Jägareförbundet

Meny

Augusti 2020

Skördesäsongen är här, i raps- och majsfälten är det inte ovanligt att vildsvinen etablerar under denna period. När tröskningen sker av raps och spannmål så måste vildsvinen finna andra biotoper för sin daglega, odlas majs i området så är det vanligt att vildsvinen ”flyttar” in i dessa fält.

Vete- och havrefälten är extra begärliga såhär års, var uppmärksam. Rågfälten är också attraktiva för vildsvinen, inte ur födosynpunkt utan att de uppehåller sig här för att ta daglega.

Det är viktigt att brukaren håller uppsikt på sina fält, när det uppkommer skador så behövs jakt på för att begränsa fortsatta skador. Om man inte själv är jägare eller att tiden inte medger jakt så kontakta någon jägare som kan hjälpa till och begränsa skadorna i fälten, har man jakten utarrenderad så ha kontakt med jakträttsinnehavaren så att denne har beredskap att vidta nödvändiga åtgärder vi behov. Man kan också få hjälp av Svenska Jägareförbundet, för information och anmälan går man in på vildsvinshjalp.nu

Alla bör vara uppmärksamma i samhällen och städer, rapportera till din kommun om man ser eller får skador förorsakade av vildsvin.
Det är mycket gott om föda i naturen för vildsvinen och klimatet är mycket gynnsamt.

Det rapporteras om mycket årsgrisar i markerna.

Alla vildsvinen lovliga förutom sugga som åtföljs av kultingar, var väldigt uppmärksam på dragna spenar.

Vildsvinsstammens täthet varierar inom länet.

Stammens status:
Något ökande.

Huvudföryngringsperiod
Huvudföryngringsperioden har varit februari till maj, nyfödda kultingar kan förekomma hela året.

Kullstorlek:
Medel till stora.

Födotillgång
Tillgången är mycket god.

Klimat:
Mycket gynnsamt. 

Skadebild:
Det är risk för skador främst i vete och havrefälten och på vallar, betesmarker men förekommer även i raps, majs, sockerbetor, potatis och rågfält.

Prognos 
Nu när det är sommar och skördesäsong, det är främst vete och havrefälten som drabbas, även sockerbetor, potatis, vallar och betesmarker är drabbade. Man skall vara extra uppmärksam då skörden sker, det är för vildsvinen en förändring som gör att dom kan känna sig ”vilsna” och skall finna andra biotoper för sin daglega och sitt födosök.

Rekommendation:
Inrikta jakten till de områden som skadas av vildsvin, åteljakt i skogsområden bör undvikas under denna period. Vildsvinen skall här få en lugn miljö så dom inte ”skräms” ut på växande gröda!
Inrikta jakten på unga vildsvin, framförallt gyltor, det är skydd av grödor som är viktigast nu.

  • Dela med e-mail
  • Skriv ut
2020-08-03 2020-08-03