Svenska Jägareförbundet

Meny

September 2021

Sommaren börjar lida mot sitt slut och det mesta är tröskat, och därav så flytta vildsvinen in i framförallt majsfälten där det är tillgång till dessa eller till skogs, var uppmärksam om det finns majs. Det är tillåtet att släppa hund den 1/8 efter vildsvin under förutsättning att den endast jagar vildsvin, från och med den 21/8 så är det tillåtet att även hunden jagar älg.

Det är viktigt att brukaren håller uppsikt på sina fält, när det uppkommer skador så behövs jakt på för att begränsa fortsatta skador. Om man inte själv är jägare eller att tiden inte medger jakt så kontakta någon jägare som kan hjälpa till och begränsa skadorna i fälten, har man jakten utarrenderad så ha kontakt med jakträttsinnehavaren så att denne har beredskap att vidta nödvändiga åtgärder vi behov. Man kan också få hjälp av Svenska Jägareförbundet, för information och anmälan går man in på vildsvinshjalp.nu

Alla bör vara uppmärksamma i samhällen och städer, rapportera till din kommun om man ser eller får skador förorsakade av vildsvin.

Det är mycket gott om föda i naturen för vildsvinen och klimatet är mycket gynnsamt.

Alla vildsvinen lovliga förutom sugga som åtföljs av kultingar, var väldigt uppmärksam på dragna spenar.
Vildsvinsstammens täthet varierar inom länet.

Stammens status:
Något minskande.

Huvudföryngringsperiod
Huvudföryngringsperioden har varit februari till maj, nyfödda kultingar kan förekomma hela året.

Kullstorlek:
Medel.

Födotillgång
Tillgången är mycket god.

Klimat:
Mycket gynnsamt. 

Skadebild:
Det är risk för skador främst i majsfält och på vallar, betesmarker men förekommer även i potatis och sockerbetsfälten.

Prognos 
Nu när sommaren lider mot sitt slut så är det främst majsfält och annan oskördad gröda som drabbas, även sockerbetor, potatis, vallar och betesmarker är drabbade, man kan även se att aktiviteten hos vildsvinen ökar under denna period. Man skall vara extra uppmärksam då skörden sker, det är för vildsvinen en förändring som gör att dom kan känna sig ”vilsna” och skall finna andra biotoper för sin daglega och sitt födosök.

Rekommendation:
Inrikta jakten till de områden som skadas av vildsvin, åteljakt i skogsområden bör göras med försiktighet om det finns oskördade fält i närheten under denna period. Vildsvinen skall här få en lugn miljö så dom inte ”skräms” ut på växande gröda!
Inrikta jakten på unga vildsvin, framförallt gyltor, det är skydd av grödor som är viktigast nu.

  • Dela med e-mail
  • Skriv ut
2021-09-01 2021-09-01