Januari -19 - Svenska Jägareförbundet

Svenska Jägareförbundet

Meny

Januari -19

Stammen verkar vara stabil-minskande i länet som helhet men med stora lokala variationer. Skadebilden förväntas denna månad vara låg om det inte blir väderomslag och milt. Värna etiken avseende hundanvändning och kännedom om tidigt födda kullar.


Foto: Anders Nilsson

Stammens status:
Tecken på stabil-minskande stam som helhet, dock med stora lokala variationer. Utifrån leveranser till vilthanteringsanläggningarna i länet verkar dock stammen som helhet vika.

Huvudföryngringsperiod
Vuxna hondjur som fälls har generellt fosterutveckling i olika tidiga stadier. Enstaka rapporter om nyfödda kultingar. Förväntad huvudsaklig födsel januari-april

Kullstorlek:
Normalt.

Födotillgång
God.

Klimat:
Gynnsamt i inledningen av månaden.

Skadebild:
Januari är generellt en månad med låg skadeproblematik avseende vildsvin. Höstsådda grödor efter en lättare jordbearbetning kan vara utsatta då vildsvinen främst bökar runt i halmrester. Vid blött och milt väder kan även betesmarker och vallar utsättas för bökskador.

Prognos (Vad kan vi förvänta oss i närtid beträffande stammens status och skadebild):
Låg skadeproblematik generellt.

Rekommendation:
Hundjakten är i full gång och tänk på etiken. Flera hundar i såten eller enskilda individer med ett felaktigt arbetssätt ska inte användas. Hundar som har ett aggressivt arbetssätt mot vildsvinen ska inte släppas eller förses med munkorg så de förhindras att skada vilt.
Var även observant på att förande suggor ej är tillåtna att fälla. Jakt med hund medger sällan samma betänketid och möjlighet till eftertänksamhet hos jägaren varför en påminnelse inför jaktstart kan vara motiverad. Upptäcks nyfödda kullar i såten bör hundarna snarats kopplas och passkyttarna förbjudas att fälla annat än årssvin.
Utfodring bör i den mån den sker genomföras med spannmål och/eller ensilage. Svenska Jägareförbundet avråder från utfodring med sockerbetor och andra rotfrukter. Utfodring och åtling bör ej ske i närhet av åkermark eller jaktmarksgräns så andra påverkas negativt av åtgärden.
Ta gärna del av Handlingsplan Vildsvin på Jägareförbundets webbplats. Länk nedan ger en kortfattad sammanfattning.
Handlingsplan Vildsvin

  • Dela med e-mail
  • Skriv ut
2019-01-14 2019-08-01