Juni 2021 - Svenska Jägareförbundet

Svenska Jägareförbundet

Meny

Juni 2021

Alla djur är tillåtna enligt jakttid men kom ihåg att ”sugga som följs av randiga, eller bruna små kultingar är fredad hela året”. Nu när grödan börjar växa sig högre kan det vara svårt att se om suggan är ensam eller inte och därmed är det viktigt att vara extra observant på om hon är spendragen eller om det finns smågrisar i närheten.

Stammens status:
Senaste statistik tyder på en stabil till ökande stam. Vi ser en hög reproduktion till följd av den milda vintern under föregående och även under detta år. Man kan se att många vildsvin är i gott hull vilket betyder att en stor del av hondjuren kan komma att få kultingar. Lokalt kan det fortsatt innebära starkt växande stammar och det är viktigt att hålla ett högt jakttryck. När man förvaltar måste man utgå från lokala förhållanden och de förutsättningar som finns just där.

Kullstorlek:
Normala kullar. Enligt rapporter har de flesta suggor varit sena i föryngringen, men toppen av föryngringsperioden är sannolikt över. Det betyder att det finns mycket randiga smågrisar runtom i länet.

Födotillgång:
Gynnsam

Klimat:
Gynnsamt

Skadebild:
Nysådden bör hållas under uppsikt då dessa kan vara mycket attraktiva perioden mellan sådd fram tills grödan gror. Senare under sommaren kommer vi in i den mest kritiska perioden då stora insatser krävs för att skydda växande gröda.

För de lantbrukare som har problem med skador på grödor och inte hinner med att jaga själva så finns Svenska Jägareförbundets Vildsvinshjälp där vi hjälper jägare och lantbrukare att komma i kontakt med varandra.

Rekommendation:
Alla djur är tillåtna enligt jakttid men kom ihåg att ”sugga som följs av randiga, eller bruna små kultingar är fredad hela året”. Nu när grödan börjar växa sig högre kan det vara svårt att se om suggan är ensam eller inte och därmed är det viktigt att vara extra observant på om hon är spendragen eller om det finns smågrisar i närheten. Högt jakttryck på årsungar är att rekommendera året runt om det finns problem med skador. På skadekänsliga marker så gäller det att snabbt vara med när skador uppstår och störa vildsvinen och om så är lämpligt skjuta någon årsunge.

Kom även ihåg att rapportera er avskjutning på Viltdata.se!

Utfodring utförs ofta denna månad för att effektivisera åteljakt. Svenska Jägareförbundet avråder från utfodring med sockerbetor och andra rotfrukter. Utfodring och åtling bör ej ske i närhet av åkermark eller jaktmarksgräns så andra påverkas negativt av åtgärden.

Vid fynd av självdöda vildsvin eller svin med sjukdomssymptom rekommenderas kontakt med SVA avseende eventuell provtagning inom övervakningen av ASF.

Ta även gärna del av Handlingsplan Vildsvin på Jägareförbundets webbplats.

  • Dela med e-mail
  • Skriv ut
2021-06-09 2021-06-09