Mars 2020 - Svenska Jägareförbundet

Svenska Jägareförbundet

Meny

Mars 2020

Stammens status:
Tecken på stabil-minskande stam som helhet, dock med stora lokala variationer. Utifrån leveranser till vilthanteringsanläggningarna i länet samt preliminära analyser av avskjutningsstatistik verkar dock stammen som helhet vika.

Huvudföryngringsperiod:
Under mars månad är vildsvinen mitt i huvudföryngringsperioden. Många suggor har redan grisat men vi kan vänta oss fler kullar närmaste tiden.

Kullstorlek:
Normal.

Födotillgång:
För årstiden god.

Klimat:
Milt.

Skadebild:
Mars är generellt en månad med låg skadeproblematik avseende vildsvin. Höstsådda grödor efter en lättare jordbearbetning kan vara utsatta då vildsvinen främst bökar runt i halmrester. Då det hittills under året varit blött och milt väder kan även betesmarker och vallar fortsatt vara utsatta för bökskador.

Prognos (Vad kan vi förvänta oss i närtid beträffande stammens status och skadebild):
Hög skadeproblematik avseende bök i betesmarker och på vallodlingar, dock finns självklart stora lokala variationer.

Rekommendation:
Jakten inriktas nu enbart på årsungar av vildsvin och på skadekänsliga marker så gäller det att snabbt vara med när skador uppstår och störa vildsvinen och om så är lämpligt skjuta någon årsunge. Under födosök kan en sugga som nyligen grisat uppträda ensam då kultingarna lämnas kvar i boet. Viktigt är därför att vara observant på om mindre hondjur är spendragna eftersom de annars lätt kan misstas för en årsgris. Förande suggor är aldrig tillåtna att fälla.

Hundjakten är över och nu är åteljakt en åtgärd som kan reglera stammen till lämpliga nivåer. Utfodring bör i den mån den sker genomföras med spannmål och/eller ensilage. Svenska Jägareförbundet avråder från utfodring med sockerbetor och andra rotfrukter. Utfodring och åtling bör ej ske i närhet av åkermark eller jaktmarksgräns så andra påverkas negativt av åtgärden.

Nytt från mitten av maj 2019 är att rörlig belysning, bildförstärkare samt, med vissa restriktioner, termiska riktmedel är tillåtna vid jakt efter vildsvin utan tillstånd från Länsstyrelsen. Extra noggrannhet och säkerhetsmedvetande är viktigt vid jakt nattetid. Tänk på vad som finns bakom viltet, mörker är inte kulfång!

Vid fynd av självdöda vildsvin eller svin med sjukdomssymptom rekommenderas kontakt med SVA avseende eventuell provtagning inom övervakningen av ASF.

Ta även gärna del av Handlingsplan Vildsvin på Jägareförbundets webbplats. Länk nedan ger en kortfattad sammanfattning.

https://jagareforbundet.se/globalassets/global/lan/blekinge/bilder/2017/handlingsplan-vildsvin-1-sida.pdf

Har du problem med vildsvinsskador och vill ha hjälp med jakten så tveka inte att nyttja vår nya tjänst ”Vildsvinshjälp”

https://jagareforbundet.se/vilt/vildsvinshjalp/

  • Dela med e-mail
  • Skriv ut
2020-03-10 2020-03-10