Svenska Jägareförbundet

Meny

Mars 2021

Rejäl vinter som snabbt övergick i vår. Hur den fortsatta utvecklingen av våren ser ut vet vi ännu inte. Då snön hann före kylan på många håll så blev det aldrig någon tjäle och nu när snön är borta så är det än mer lättbökat på många ställen och risk för bökskador på vallar, åkrar och andra marker.

Det gäller att vara observant vid jakt för skydd av gröda/marker och vid åteljakt (som är de jaktformer som är fokus nu) så att det ensamma vildsvinet som dyker upp, inte är en sugga som lämnat kultingarna i boet.

Föryngringssäsongen är igång och utvecklingen av vårvädret kommer avgöra hur årets föryngring blir. Många vildsvin har varit i skapligt god form även om köldknäppen under januari och februari tagit på reserverna. För de suggor som grisade tidigt finns en risk att kultingarna strök med i det kalla och blöta vädret. Om det skett leder det sannolikt till ombrunstning och ny kull under sommaren. På grund av de tidigare goda förutsättningarna så kan man troligen räkna med att en relativt stor andel av hondjuren kommer att grisa under våren- försommaren. Milt och gynnsamt väder är önskvärt så att kullarna överlever och vi slipper omläggningar och kultingar under sensommaren- förhösten, som i sin tur ställer till med problem både vid jakt för skydd av gröda samt senare under hundjakten.

När det gäller att öka eller minska en vildsvinsstam så ges bäst effekt genom att skjuta unga vuxna hondjur under september till och med november. I övrigt är ett högt jakttryck på årsungar av vildsvin att rekommendera året runt. På så sätt får man även en indikation på stammens utveckling genom att ”känna av” om det går lätt eller trögt att fälla årsungar.

För de lantbrukare som har problem med skador på grödor och inte hinner med att jaga själva så finns Svenska Jägareförbundets Vildsvinshjälp där vi hjälper jägare och lantbrukare att komma i kontakt för att hjälpa varandra.

Stora variationer inom länet som vanligt och förvaltningen måste utgå från de lokala förutsättningarna och dialog och samarbete mellan inblandade intressenter är av största betydelse.

Ett högaktuellt ämne är också Afrikansk Svinpest och helt avgörande för hur utgången av ett eventuellt utbrott kommer att bli är hur tidigt man lyckas upptäcka det. Här är det vi jägare som kan göra hela skillnaden och om vi hittar döda vildsvin i naturen är det av yttersta vikt att vi rapporterar dem direkt https://www.sva.se/djurhalsa/epizootier/afrikansk-svinpest/overvakning-av-afrikansk-svinpest

  • Dela med e-mail
  • Skriv ut
2021-03-01 2021-03-01