Population - Svenska Jägareförbundet

Svenska Jägareförbundet

Meny

Population

Om avskjutningsstatistiken på mink speglar mängden mink i Sverige observeras följande utveckling: ökning fram till 60-talet, när minken framgångsrikt etablerar nya landområden. Stabilisering under 60- och 70-talen. Därefter några år av kraftig ökning, för att från slutet av 80-talet till våra dagar åter minska.

Huvudorsaken till detta går sannolikt inte att finna i intresset för minkjakt eller effekter på stammarna till följd av jakt. Istället får man rikta blicken mot andra viltarters påverkan. Ökningen under 80-talet förklaras troligen av rävstammens tillbakagång beroende på rävskabben. Räven ger minken två rejäla nackdelar. Dels slår den mink när den får chansen, för att bli kvitt en konkurrent. Dels minskar minkens födoresurs genom rävens predation på gemensamma bytesdjur.

Ännu ett rovdjur stör dock minken. Om räven ger minken problem på land utgör de, under flera decennier, expanderande stammarna av utter ett problem för minken i vatten. Det kan förklara varför avskjutningsstatistiken på senare år ligger på lägre nivåer än innan rävskabben.


  • Dela med e-mail
  • Skriv ut
2012-09-22 2012-11-21 Markus Olsson