Svenska Jägareförbundet

Meny

Vilt

Skyddszoner är exempel på grön infrastruktur som ger variation och binder samman värdekärnor i landskapet. Foto: Fredrik Widemo

Jägarna bygger grön infrastruktur

Grön infrastruktur innebär att man skapar, underhåller och binder samman lämpliga livsmiljöer i landskapet. Detta har jägarkåren gjort länge, men nu har arbetsmetoden även blivit på modet inom naturvården i Europa. Naturvårdsverket har just tagit fram rapporten Grön infrastruktur- ett regeringsuppdrag. Svenska Jägareförbundet gör tummen upp.

2013-05-16

Modern viltvård bygger på att gynna viltet genom att bruka delar av landskapet mindre intensivt. På så vis skapas variation och en rikare biologisk mångfald, vilket är en förutsättning för mycket av viltet. Lämpliga livsmiljöer binds samman till ett nätverk av mindre intensivt brukad mark längs vatten i det öppna landskapet och i skogen. Samtidigt försöker man knyta värdekärnor för viltet till nätverket genom anpassad skötsel av kantzoner, skyddszoner och bryn i kombination med att anlägga osådda eller oskördade remsor på åkermark.

Syftet är att motverka de delvis negativa effekterna av det senaste seklets strukturrationaliseringar och intensifiering inom lantbruket. Genom att en infrastruktur av lämpliga livsmiljöer skapas kan viltet röra sig i områden där det finns god tillgång till föda, skydd och vatten. Samtidigt kan man styra viltet i landskapet, och minska skadorna i produktionsskogen och -grödorna.

Viltvård och jakt är en viktig del i ett multifunktionellt brukande av landskapet och medför uppenbara vinster för den biologiska mångfalden och landskapsbilden. Viltvård är helt enkelt naturvård, samtidigt som Jakt och Viltkött är ekosystemtjänster i sig.

För en fungerande naturvård på landskapsnivå krävs ofta åtgärder över ägogränser, vilket normalt är en utmaning att få till för den offentliga naturvården. Redan i Svenska Jägareförbundets skrift Om Jaktvård, som gavs ut 1901, betonades betydelsen av ett landskapsperspektiv och av att samverka mellan grannar och att gemensamt "vårda och beskatta det vilda". Inom viltförvaltningen är idag samarbete över ägogränser på jaktlagsnivå det normala. Vi har med andra ord även den "sociala infratrukturen" som krävs. Här erbjuder jägarkårens privata naturvårdsambitioner den offentliga naturvården unika möjligheter att nå mål som annars vore svårnådda.

Svenska Jägareförbundet välkomnar alla satsningar på grön infrastruktur framgent. Det är vår förhoppning att vi involveras direkt i arbetet med att ta fram konkreta planer för arbetet; det är ingen tvekan om att jägarkåren mer än någon annan ideell aktör har praktisk erfarenhet och en vilja att arbeta konkret med dessa frågor. Vi bygger redan grön infrastruktur sedan länge.

Förbundet har därmed en uttalad ambition att bistå den offentliga naturvården med kompetens och konkreta åtgärder på området.

Tillbaka till överblick