Svenska Jägareförbundet Jakt- och viltvårdsuppdraget

Meny

Jakt- och viltvårdsuppdraget

Foto: Bodil Elmhagen

Gynna viltet – stöd för att skapa skogsbryn

Skogsbryn är värdefulla viltmiljöer som också gynnar växter, insekter och fågellivet. Markägare kan ansöka om stöd för att anlägga skogsbryn från Skogsstyrelsens program Natur- och kulturmiljövårdsåtgärder i skogen.

2018-02-28

I det intensivt brukade landskapet är det ont om trädbevuxna ängar och gles flerskiktad skog. Sådana halvöppna miljöer erbjuder både föda och skydd för viltet, och de kan skapas genom att man anlägger ett sluttande bryn i övergången mellan skog och öppen mark.

I skogsbrynet når mer ljus ned till marken vilket gynnar örter och insekter i fältskiktet, fågellivet blir rikare och för både småvilt och större vilt finns mer föda i betningsbar höjd. Dessutom ger brynet ett stormskydd för skogen.

Skogsstyrelsens program Natur- och kulturmiljövårdsåtgärder i skogen (Nokås) har medel att söka för markägare som vill anlägga ett skogsbryn. Bidraget kan omfatta kostnader för träd- och buskplantor samt för planteringsjobbet i sig. Upp till 70% av kostnaderna kan täckas.

Läs vidare om Nokås på Skogsstyrelsens hemsida här

Läs mer på Jägareförbundets hemsida: Skogsbryn och åkerholmar gynnar artrikedomen och viltet här

  • Dela med e-mail
  • Skriv ut
Tillbaka till överblick