Svenska Jägareförbundet Jakt- och viltvårdsuppdraget

Meny

Jakt- och viltvårdsuppdraget

Foto: Bodil Elmhagen

Älgen stressas av värme och varg

Landet runt har jägare skickat in älghår till ett forskningsprojekt som undersökt vad som stressar en älg. Nu är resultaten klara.

Figuren visar platser där jägare tog älghårsprover från älgar som fälldes vid jakten. Källa: Spong m.fl. 2020. PLoS ONE: https://doi.org/10.1371/journal.pone.0225990.g001

2020-03-24

Under älgjakten 2012 skickade många jägare in hår från fällda älgar till ett forskningsprojekt på SLU. Forskarna skulle undersöka hur stressnivån varierar mellan älgar i olika delar av Sverige.

En stressad älg utsöndrar hormonet kortisol, och en del av detta tas upp och lagras in i växande hårstrån. Kortisolhalten i håret återspeglar därför älgens genomsnittliga stressnivå under den tidsperiod då hårstrået bildades.

Älgar som levt i områden med hög genomsnittstemperatur hade högre kortisolhalt än älgar från svalare trakter. Dessutom ökade kortisolhalten hos älgar som levt nära ett bebott vargrevir, vilket tyder på att älgarna upplever en förhöjd predationsrisk som ett stressmoment.

Älgarnas stressnivå påverkades däremot inte av faktorer som vägtäthet, avstånd till närmsta tätort eller den totala klövdjurstätheten i området där de levt.

- Ett varmt klimat var den starkaste stressfaktorn. Man kan säga att älgar är kroniskt värmestressade i södra Sverige, även om det i nuläget inte är värre än att de i normalfallet klarar av det. Men forskarna drog slutsatsen att älgens hälsa kan komma att försämras i framtiden, och att utbredningen i Sverige kan minska på sikt, om klimatet blir varmare, säger Bodil Elmhagen, forskningssamordnare på Svenska Jägareförbundet.

Resultatet pekar åt samma håll som tidigare forskning som visat att älgen, som är anpassad till ett relativt kallt klimat, stressas av värme. Vid varm väderlek måste älgen till exempel prioritera att hålla sig på en sval plats, som mogen skog, vilket sker på bekostnad av älgens möjligheter att söka föda i andra delar av landskapet. Dessutom är de parasiter och smittämnen som drabbar älg vanligare i varma klimat, vilket är en ytterligare stressfaktor.

Källa: Spong G, Gould NP, Sahlén E, Cromsigt JPGM, Kindberg J & DePerno CS. 2020. Large-scale spatial variation of chronic stress signals in moose. PLoS ONE 15(1): e0225990.

  • Dela med e-mail
  • Skriv ut
Tillbaka till överblick