Svenska Jägareförbundet

Meny

Jakt- och viltvårdsuppdraget

Photo: Mostphotos

Älgen missgynnas när det är varmt och torrt

Ny forskning visar att rekryteringen av kalv minskar när försommaren är varm och torr. Då finns det färre kalvar per ko vid älgjaktstart och kalvvikterna är lägre. Effekten av ett varmare klimat skulle i någon mån kunna kompenseras av viltvård – mer foder och våtmark i landskapet, samt skuggande barrskog som ger svalka.

2021-07-09

I Nordamerika har forskning visat att älgen påverkas negativt av ett varmare klimat och en del sydliga älgpopulationer minskar.

Nu har forskare vid SLU analyserat hur älgens reproduktion i Sverige påverkas av väder och klimat. Forskningen bygger på data som jägare och jaktlag rapporterat in till Svenska Jägareförbundets viltövervakning och Älgdata under drygt 20 års tid: antal kalvar per ko som observerats under älgjaktens sju första dagar (älgobsen), samt vikten på totalt 185 000 fällda älgkalvar.

Resultatet visar på en övergripande trend där antalet kalvar per ko minskat i hela Sverige. I Götaland och Svealand har den genomsnittliga kalvvikten minskat, och det har dessutom blivit vanligare med extremt lätta kalvar, medan extremt tunga kalvar blivit mindre vanliga.

Närmare analyser av hur älgens reproduktion varierar mellan år i förhållande till försommarvädret visar att såväl kalvvikter som antalet kalvar per ko minskar under år när det är varmt och torrt i maj-juni. Det kan delvis bero på att älgen blir fysiologiskt värmestressad vid höga temperaturer. Samtidigt visar analyserna att regn och blöta kan vara gynnsamt även om det är varmt, vilket indikerar att älgen dessutom påverkas negativt när värme sammanfaller med torka genom att detta minskar tillgången på foder och fodrets kvalitet.

För älgkons del påverkas förutsättningarna för en god reproduktion under hela året inför nedkomsten. Antalet kalvar per ko minskar inte bara under år då försommaren är varm och torr, utan också året efter en sådan försommar, samt efter en kall vinter med djup snö som kan begränsa tillgången till foder i fältskiktet och göra det svårare för kon att röra sig. Den typen av hårda vintrar är dessutom kopplade till lägre kalvvikter.

Forskarna bakom studien föreslår att lägre kalvvikter och en minskad rekrytering varslar om att älgen börjar påverkas negativt av ett varmare klimat. De föreslår två sätt för älgförvaltningen att motverka detta. Dels kan man anpassa jakten genom att fälla färre älgkor i reproduktiv ålder hösten efter en varm och torr försommar, för att på så sätt kompensera för den lägre genomsnittliga reproduktion som kan förväntas det kommande året. Dels kan man tänka viltvård och se till att landskapet innehåller det älgen behöver: ungskog med ett välutvecklat fältskikt (god fodertillgång), mogen barrskog med skuggande krontak (möjlighet att uppsöka svalka), samt våtmarker som håller kvar vatten i landskapet.

Källa: Holmes SM, Cromsigt JPGM, Danell K, Ericsson G, Singh NJ, Widemo F. 2021. Declining recruitment and mass of Swedish moose calves linked to hot, dry springs and snowy winters. Global Ecology and Conservation 27: e01594.

  • Dela med e-mail
  • Skriv ut
Tillbaka till överblick