Svenska Jägareförbundet

Meny

Östermalmamodellen är en alternativ skötselmetod för flerartsbestånd med fler fördelar än bara ekonomiska. Foto: Oscar Lindvall

Östermalmamodellen – en skötselmetod för flerartsbestånd med många fördelar

Forskning har visat att flerartsbestånd ger en högre biomassaproduktion än monokulturer.
- Vi vill därför se hur man inom ramen för skogsvårdslagen kan gå tillväga för att anlägga ett flerartsbestånd som kan brukas effektivt - den så kallade Östermalmamodellen, berättar Anders Nilsson, biträdande riksjaktsvårdskonsulent på Svenska Jägareförbundet.

Enligt beräkningskalkyler utifrån aktuellt kunskapsläge är detta ett ekonomiskt starkare alternativ till konventionellt skogsbruk och borde kunna ge stort genomslag på landskapsnivå inom framförallt privatskogsbruket.
- Modellen ska inte ses som facit eller huggen i sten avseende rekommendationer rörande plantantal och måttangivelser, säger Anders Nilsson.

Modellen prövas sedan 2013 på cirka sex hektar i skog som tillhör Jägareförbundets nationella kansli Öster Malma i Södermanland.
- Det första försöket röjdes i år 2022. Det var en variant som modifierats något jämfört med nuvarande rådgivning. Modellen ska, som sagt, inte ses som ett facit utan som alternativt tankesätt för skogsbruk där man kan välja delar eller skruva på rekommendationerna utifrån vad som passar sin egen skog.

Anders Nilsson menar att det än så länge är för tidigt att dra slutsatser kring resultatet kring modellen från 2013.
- Vi kan ändå fastslå att metoden är ekonomiskt gynnsam för markägaren och att den samtidigt erbjuder mer alternativt foder till viltet än konventionellt skogsbruk. Dessutom innebär metoden en riskspridning på beståndsnivå då flera olika trädslag nyttjas i produktionen under omloppstiden.


- Arbetsinsatsen är ungefär densamma som vid konventionellt skogsbruk. Dock är det lägre kostnader för återbeskogning med metoden och insatser för planering fördelas lite olika över omloppstiden.

 


2022-08-17 2022-08-20