Foto: Mostphotos

Älgjakt och förvaltning

Älgjakten är en omfattande och hårt reglerad jakt som berör många av Sveriges alla jägare.

För att få jaga vuxen älg ska marken vara registrerad hos Länsstyrelsen.
Fastigheter kan registreras som licensområde eller älgskötselområde för älgjakt. På mark som inte är registrerad kan det vara tillåtet att jaga älgkalv.
Tilldelningen (hur många älgar som får fällas) i områden som är registrerade licensområden baserar sig på det underlag som älgförvaltningsgrupperna i länet har lämnat i älgförvaltningsplanerna. Utöver det får älg fällas i älgskötselområdena enligt älgskötselplanerna.

Regler för älgjakten

För att jaga älg krävs att man har tillgång till en jaktmark. Den kan vara egen eller upplåten av någon annan (jaktarrende).

Jakten bedrivs i tre typer av områden:

- Älgskötselområde Av sådan storlek att det medger en årlig avskjutning om minst 10 vuxna älgar, även om undantag kan medges. Skötselplan för älgstammen upprättas och jakten sker därför utan licens.
- Licensområde Medger avskjutning om minst en älgkalv årligen. Länsstyrelsen meddelar antalet älgar som får fällas.
- Oregistrerad mark Jakt utan licens och som endast avser älgkalv under fem dagar eller den kortare tid som länsstyrelsen meddelar.

ÄFO - älgförvaltningsområde
Ett älgförvaltningsområde inrättas av länsstyrelsen och motsvarar ungefär en egen älgstam. När förvaltningen sker över stora områden kan jakten i större utsträckning planeras utifrån bland annat skador på skog och förekomst av trafikolyckor.

Förvaltningen ska vara väl förankrad i lokalsamhället och bygga på kunskap utifrån inventeringar av älg, skador och statistik.

Foto: Madeleine Lewander

JAKTTID

Jakttiden startar samma dag för alla älgjaktsområden -  1 september för norra Sverige och 8 oktober för södra Sverige. Jakttidens längd - med eventuella uppehåll och andra begränsningar i jakten - fastställs årligen av respektive länsstyrelse.

JAKTLEDAREN
Ett villkor för jakten är att en jaktledare ska vara utsedd vid varje jakttillfälle. Jaktledaren har särskilt ansvar för att förbereda jakten och informera övriga jägare om bestämmelserna för jakten. Jaktledaren ska även se till att jakten genomförs på ett säkert sätt, att inte fler djur fälls än vad tilldelningen medger samt att skyldigheten att göra eftersök på skadskjutet djur kan uppfyllas. En särskilt tränad eftersökshund ska kunna finnas på skottplatsen inom två timmar från påskjutningen. Jaktledaren har vidare ett särskilt ansvar för att avskjutningsresultatet rapporteras och att älgavgift för varje vuxen älg betalas in till länsstyrelsen efter jakttidens utgång.

ÄLGJÄGAREN
För älgjägaren gäller att han måste ha licens för ett vapen som uppfyller kravet på jakt efter älg - ett så kallat klass 1 vapen. Han ska vidare ha den ammunition som krävs för älgjakt samt ha löst ett statligt jaktkort. Älgjägaren bör också årligen före jakten genom lämpligt skjutprov ha förvissat sig om att vapnet är inskjutet och att han har tillräcklig skjutskicklighet för att bedriva älgjakt.