Projekt Fjällgås

Projekt Fjällgås är ett projekt med målet att det ska finnas en livskraftig fjällgåspopulation i Sverige. Projektets arbete har pågått sedan 1970-talet och har lagt störst fokus på utsättningar av uppfödda fåglar för att förstärka den vilda populationen. Sedan 2011 ingår huvuddelen av Projektets verksamhet i det svenska åtgärdsprogrammet för fjällgås. Projektets huvudman är Svenska Jägareförbundet och tillsammans med Stiftelsen Nordens Ark samt Norrbottens Ornitologiska förening drivs projektet med anslag från åtgärdsprogrammet och bidrag från stiftelser och andra organisationer.

 

 

 




Read in english

Foto: Niklas Liljebäck

Aktuellt

-Tack för alla rapporter!

Det är inte långt kvar på 2023 och vi kan konstatera att antalet rapporter, på Artportalen.se, om fjällgäss i Sverige fortfarande är hög. Ökningen av antalet rapporter sedan 2014 är troligen kopplad till fjällgåspopulationens ökning. Projekt fjällgås riktar tacksamhet mot alla rapportörer, ni är våra ögon och öron på plats. Av särskild vikt är rapporter som innehåller avläsningar av märkta fjällgäss, då dessa bidrar till ökade kunskaper om de olika individernas flyttvägar, val av rastplatser, partnerval etc.

-Kanske var det den ovanligt varma septembermånaden som gjorde att de svenska fjällgässen stannade lite längre i landet i år men den 9 oktober kunde så kunde äntligen den första flocken på 20 fjällgäss räknas in på övervintringsplatsen i Nederländerna.

-Häckningsframgången för de svenska fjällgässen har varit god för tredje året i rad!

- Likt 2022 gjordes även 2023 en riktad insats för att inventera fjällgäss vid dess viktiga fjällnära rastplats i Ammarnäs. Länsstyrelsen i Västerbotten delfinansierade insatsen. Ett minimiantal på 72 olika individer noterades varav 41 var ringmärkta. Antalet rastande fjällgäss var troligtvis högre än så då det är svårt att uppskatta omsättningen av omärkta individer. Till skillnad mot ifjol sågs en trend att gässen rastade ovanligt kort i Ammarnäs innan de förflyttade sig upp till häckningsområdet. Anledningen till detta tros vara att snösmältningen kommit ovanligt långt för årstiden så att gässen valde att starta häckningen tidigare.

- Pilotprojektet med att etablera en ny häckningsplats för fjällgäss i Gällivarefjällen fortsatte även 2023. Återvändande fjällgäss, från tidigare års förstärkningsutsättningar, har i år konstaterats knyta an med 2023-års utsättningsgäss. Detta konstaterande kunde göras med hjälp av data från de GPS-sändare vilka finansierats via Stiftelsen Alvins fond för fågelskydd 2023. Dessa GPS-sändare är i form av halsband vilka monteras på fjällgässen innan utsättningen i fjällen.
Det var i mitten på september 2023 som Projekt fjällgås nåddes av informationen att de GPS- försedda fjällgässen flugit från den nya utsättningsplatsen i Gällivarefjällen ända ner till Västmanland i ett sträck. Lokala ornitologer i Västmanland kunde då med glädje förmedla att gruppen inte bara bestod av 2023-års utsättningsgäss utan även av adulta flyttningserfarna fjällgäss.

- Norrbottens Ornitologiska Förening har genom förhandlingar med LKAB finansierat inköp av ytterligare fem GPS-sändare vilka monterats på utsättningsfåglar 2023. Förutom att möjliggöra en bred utvärdering av insatserna ger även GPS-sändarna information om vilka platser som bör prioriteras i framtida naturvårdsåtgärder.

- Projekt fjällgås har mottagit forskningsbidrag från Göran Gustafssons stiftelse för natur och miljö i Lappland. Detta för bevarandeinsatser som projektet bedriver.

Rapporter

Vill du se senaste rapporterna om fjällgäss? Klicka på länkarna nedan!

Rapporter från Sverige

Rapporter från Norge

Rapporter från Nederländerna

 

 




Read in english

I samarbete med