bakgrund

Svenska Jägareförbundet

Blekinge

Fotograf: Niklas Liljebäck

Naturvårdsverket låter fisken dö

2024-05-15

Naturvårdsverket låter fisken dö!

I år har Naturvårdsverket halverat jakten på gråsäl trots att stammen växer okontrollerat. Myndigheten har inte heller tillåtit någon licens- eller skyddsjakt på arterna knubbsäl och vikare. Detta kommer att medföra problem eftersom jakt är ett verktyg, ibland det enda, som kan hjälpa till att upprätthålla balans i naturen. Människan och mänsklig verksamhet påverkar världens alla ekosystem vilket också kräver att vi tar ansvar. Längst Sveriges kuster finns det idag många fiskarter som uppvisar alarmerande låga nivåer och det kustnära yrkesfisket går på knäna. Utmaningarna för samhället är tydliga. Sedan 1970-talet då sälen var akut hotad har situationen förändrats radikalt. Idag är sälen vanlig längs våra kuster. Så vanlig att mängden sälar ställer till problem, inte minst för de fiskarter som minskar i akut hastighet. Forskningen är inte alltid överens. Sälforskare verkar vilja hålla igen med jakt, medan fiskforskare vill att jakten på säl utökas. För att hantera forskningens olika inriktningar och resultat har Naturvårdsverket, som beslutar om skydds- och licensjakt, tagit fram en ”Strategi för Svensk viltförvaltning”. I denna skrift har myndigheten slagit fast att man ska se på hela ekosystem och inte enskilda arter när olika beslut ska fattas. Alltså, arter ska inte ställas mot varandra utan helheten ska beaktas. Gällande Naturvårdsverkets senaste beslut om minskad säljakt, så har Naturvårdsverket dock inte tagit hänsyn till sin egen strategi, utan ensidigt lyssnat på dem som önskar att sälstammarna ska få fortsätta växa, detta trots att det finns indikationer på att också sälen lider av de minskade fiskbestånden och riskerar svält i framtiden. Beslutet att decimera jakten är därför både förvånande och kontraproduktivt. I Blekinge län har vi, sedan en tid, en etablerad säljakt och de lokala jägarna bidrar med viktig kunskap om djuren genom de prover som sänds till myndigheterna, allt för att Sverige ska kunna kontrollera sälstammarnas hälsa. Svenska Jägareförbundet har under många år arbetat aktivt för att utbilda jägare i säljakt. Ett arbete som har tagit tid då det är en jaktform som kräver speciell utrustning så väl som kontakt med dykare och båtägare. Av ovanstående skäl är det är också en mycket kostnadskrävande utövning. För att jägare ska kunna vara behjälpliga i arbetet med att balansera sälens skador på fisket och fiskbestånden behövs långsiktighet och förutsägbarhet. Årets beslut innehåller inget av detta. Viljan att jaga säl riskerar därför att försvinna. Det verktyg som många forskare ropar efter – jakt på säl – äventyras av att Naturvårdsverkets beslut. Besvikelsen hos säljägare är stor, inte så mycket på grund av minskad jakt som på de signaler detta sänder. Jägarnas insatser handlar till syvende och sist om att bidra till och säkerställa ett friskt ekosystem. Det är på tiden att detta får det erkännande det förtjänar, inte minst av Naturvårdsverket! I den helhetslösning för ekosystem som Naturvårdsverket ansvarar för så har jaktens roll nu, av någon anledning, valts bort. Samtidigt riskerar vi att fiskbestånd helt utplånas och att sälarna istället svälter ihjäl. Inte ens Naturvårdsverket kan väl kalla detta “att ta ansvar för hela ekosystem”?

Jägareförbundet Blekinge

Tillbaka till överblick