Svenska Jägareförbundet

Meny

Förbundsnyhet

Innehållet i förordningen kräver att alla medlemsländer ska arbeta med återskapande av jordbruksmark, skog och vattenvägar, det vill säga restaurera natur. Foto: Martin Mattsson

Naturrestaureringslagen – påverkas jakten?

Hur kommer de nya naturrestaureringsplanerna tas fram? Hur påverkar detta jakten? Frågorna är många och svåra att svara på. Svenska Jägareförbundet försöker här förklara vad som sker och hur man arbetar.

2024-06-25

Nyligen beslutade ministerrådet i EU om ”Nature restoration law” (Naturrestaureringslagen). Såväl den svenska regeringen som Svenska Jägareförbundet var emot förordningen, eftersom man såg andra lösningar på problemen.

Innehållet i förordningen kräver att alla medlemsländer ska arbeta med återskapande av jordbruksmark, skog och vattenvägar, det vill säga restaurera natur. Bakgrunden till reglerna hänger ihop med att den biologiska mångfalden minskar över Europa.
Tidigare har en stor del av EU:s arbete för hotade arter handlat om att skydda djur, arter och natur. EU verkar dock ha skiftat hållning, en aning – från skydd till restaurering. Nu vill man i stället stoppa förlusten av habitat, det vill säga biotoper där det exempelvis finns goda förutsättningar för växter och djur; miljöer som gynnar allt från insekter och fjärilar till harar och fåglar.
Genom restaureringslagen ska det skapas bättre förutsättningar för naturen och därmed allt levande.

Inte all natur

Behöver all natur restaureras? Nej, de områden som EU främst blickar mot har brukats hårt under lång tid, vilket ibland medfört att vissa arter håller på att försvinna från dessa miljöer. I många europeiska länder minskar exempelvis arterna i odlingslandskapet. Såväl fåglar som pollinatörer och harar störtdyker i populationssiffrorna, vilket på sikt kan leda till att många arter försvinner från jakttabellen eller – ännu värre – utrotas. Även marina djur och olika fiskararter riskerar samma sak.
Även i Sverige finns arter som uppvisar liknande mönster. Detta gäller både växter, insekter och djur som jagas (eller har jagats), exempelvis ejder, brunand, skogshare, rapphöna och årta.

Vad händer nu?

Lagen som EU har antagit är en förordning, vilket innebär att reglerna börjar gälla direkt över hela unionen.
Varje EU-land ska alltså utifrån sina förutsättningar skapa en plan för hur de ska genomföra naturrestaureringen. De har bara ett år på sig att ta fram ett första utkast. Sedan kommer en period där planen ska diskuteras med EU-kommissionen, innan allt är klart. Detta får ta ytterligare ett år. Det är alltså i denna plan som målsättningarna sätts och hur man ska angripa utmaningarna.
Den svenska staten har alltså en stor uppgift framför sig. Bland det första uppgifterna är att bestämma vilken nivå eller mål man sätter. Satsar man på att återskapa naturen till samma nivå som när vi gick med i EU eller ska något annat årtal gälla?  Hur ska detta mätas? Vad behöver man finansiera från Sverige och vad kommer från EU-medel?

Svenska Jägareförbundet

Naturrestaureringslagen påverkar även Jägareförbundet, som redan har börjat arbeta med frågan. Den viktigaste uppgiften initialt är att säkerställa reglernas syfte – att det handlar om att öka biologisk mångfald, inte att begränsa jakt eller annat brukande. 
– Från Svenska Jägareförbundets perspektiv är det viktigt att myndigheter och politik inser att förordningen inte handlar om att skydda natur eller begränsa brukandet av jord eller skog, utan säkerställa att det finns förutsättningar, biotoper och miljöer som gynnar mångfalden, säger förbundsordförande Peter Eriksson.
Han anser också att Sverige inte ska sätta orealistiska mål för hur omfattande naturrestaureringen ska bli.
– Utifrån förbundets perspektiv bör Sverige använda EU-inträdet som utgångspunkt. Det ger flexibilitet och handlingsutrymme.
Vissa åtgärder för att restaurera natur kan kanske liknas vid viltvård, vilket förbundet välkomnar. Men det finns också risker att jord- och skogsbruk påverkas på ett negativt sätt. Det finns således möjligheter att vissa jaktbara arter, som idag visar vikande bestånd, kan stärkas, men också risker med minskad lönsamhet för många landsbygdsföretag.
– Vi kommer att arbeta för att få tolkningarna av förordningen så bra som möjligt. Vi vet att det finns det krafter som vill använda detta för andra syften. Därför är det viktigt att såväl politiker som myndigheter utnyttjar den flexibilitet som finns i förordningen och slår vakt om den svenska modellen för brukandet, säger Peter Eriksson.

Vad innebär lagen?

Som oftast när det gäller lagtexter från EU behöver dessa tolkas. Från ett övergripande perspektiv kan lagen sägas ta upp principer och ambitioner. Lagen är därtill komplicerad. Samtidigt lämnas stort ansvar för genomförandet över till medlemsländerna, vilket gör det svårt att beskriva helheten och vad den faktiskt kommer att innebära.

Men kraven ser ut som följer: För att nå EU:s övergripande mål om restaurering måste medlemsländerna återställa minst 20 procent av de livsmiljöer som den nya lagen omfattar (vilket innefattar allt från skogar, gräsmarker och våtmarker till floder, sjöar och korallbäddar). Statusen ska förbättras från ”dåligt” till ”gott skick” senast 2030. Lagen omfattar dock inte all mark utan den mark som karaktäriseras ”i dåligt skick”, utifrån vissa parametrar.

Målet ska sedan breddas till 60 procent fram till 2040 och till 90 procent fram till 2050. Parlamentet anser att det är Natura 2000-områdena som EU-länderna bör prioritera fram till 2030. Så snart dessa områden är i gott skick måste EU-länderna se till att de inte försämras igen.
EU-länderna ska anta egna nationella restaureringsplaner där de i detalj beskriver hur målen ska uppnås.

Vid 2033 ska EU-kommissionen utvärdera lagen och dess påverkan på jordbruket, fisket, skogssektorn samt titta på lagens socio-ekonomiska effekter ur ett vidare perspektiv.

Jordbruksmål

För att förbättra den biologiska mångfalden i jordbruksekosystemen måste EU-länderna göra framsteg när det gäller två av följande tre indikatorerna: 1) indexet för gräsmarksfjärilar, 2) andelen jordbruksareal med landskapselement som gynnar en hög biologisk mångfald och lagret av organiskt kol i mineraljordar på åkermark. 3) Insatser för att förbättra indexet för vanliga jordbruksfåglar, eftersom fåglar anses vara ett bra mått på hur det står till med den biologiska mångfalden.

Återställande av dikade torvmarker ses som ett av de mest kostnadseffektiva sätten att minska utsläppen inom jordbrukssektorn. Därför ska EU-länderna återställa minst 30 procent av de dikade torvmarkerna (minst en fjärdedel ska återvätas) senast 2030, 40 procent fram till 2040 och 50 procent fram till 2050 (där minst en tredjedel ska återvätas). Privata markägare och lantbrukare är dock inte lagbundna att genomföra någon återvätning. Tanken för dessa grupper är frivillighet genom incitament som gör sådana åtgärder attraktiva.

Restaurering av skogsekosystem

Utanför Natura 2000-områden, där särskilda regler gäller, måste EU-länderna uppnå en ökande trend för minst sex av följande sju indikatorer som anses gynna den biologiska mångfalden i skogsekosystemen: stående död ved, liggande död ved, andel skogsmark med olikåldrig struktur, trädartsblandning, skoglig konnektivitet (dvs. ett mått på hur sammanhängande eller fragmenterad skogslandskapet är), lager av organiskt kol, och andel skogsmark som domineras av inhemska trädarter.

På samma sätt som för jordbruksmålen anses fåglar vara ett bra mått på hur det står till med den biologiska mångfalden. EU-länderna måste därför uppnå en ökande trend på nationell nivå för indexet för vanliga skogsfåglar till tillfredställande nivåer.

 

Tillbaka till överblick