bakgrund

Svenska Jägareförbundet

Kronoberg

Foto: Elias Turesson

Avskjutning säsongen 2021-2022 / Vildsvinsstammen har minskat i Kronoberg

Rapporteringsgraden landade 2021/2022 på 57,8 % i länet, vilket återigen är en ökning. Länet har näst högst täckningsgrad av alla län i hela landet. Bra rapportering bygger förtroende och kunskap. Bra statistik blir viktiga underlag i förvaltningen. Så återigen ett stort tack till alla som rapporterat och arbetat med rapporteringen!

2022-12-22

LÄNK TILL HELA AVSKJUTINGSRAPPORTEN 2021-2022 KRONOBERG

LÄNK NYHETSBREVET AVSKJUTNING SÄSONGEN 2021-2022

 

Täckningsgrad i procent (%) för respektive jaktvårdskrets, svart linje var målet, 30 % och nästa år är målet den röda linjen, 40 %.

Täckningsgraden för jaktvårdskretsarna i Kronoberg varierar mellan 37 - 100 %. Täckningsgraden över lag är lägre i den västra delen men samtidigt har flera av dessa kretsar lyft sig ordentligt de senaste åren.

Klövvilt

Rådjursavskjutningen har ökat med drygt 200 djur och rådjursavskjutningen har därmed återigen gått om vildsvinsavskjutningen som det vanligast villebrådet för de Kronobergska jägarna. Vildsvinsavskjutningen har minskat med drygt 36 %. Kronviltet ligger på en stabilt låg nivå medan dovviltet ökar sakta men säkert. Avskjutningen av älg minskar. När det kommer till övriga däggdjur så är det som vanligt framför allt fälthare och rödräv som fälls. Bland fåglarna ökar population av gäss och andra stora fåglar.

Vildsvinsavskjutningen har ökat under flera år för att nå högsta nivå någonsin under säsongen 2020/2021. Men under förra säsongen minskade avskjutningen med nära 4 300 djur vilket också är i linje med det gängse uppfattningen om stammens utveckling.

Avskjutningen av rådjur har ökat något men på flera håll påverkar rovdjuren rådjursstammen mycket vilket måste tas i beaktning. Detta gör också att det är viktigt att rapportera fällt vilt då avskjutningsstatisk är en parameter där vi kan visa rovdjurens påverkan. Naturligtvis är det viktigt att rapportera förekomst av stora rovdjur.

 

Övrigt vilt

Bland fåglarna ökar population av gäss och andra stora fåglar. Arter som sädgäss och vitkindade gäss är nu vanliga fåglar som rastar i länet. Just fågeljakten är en relativt outnyttjad resurs och upplevelserik jaktform.

- Avskjutningen av mindre rovdjur och kråkfågel är en viktig insats för att stärka stammarna av andra mindre däggdjur och inte minst fåglar. Avskjutningen av kråka har minskat mycket över tid men i stället ökar kajorna och här finns det verkligen utrymme för ökad avskjutning säger Bernt Fransson, Viltövervakningsansvarig i Kronobergs län. Det finns ett stort utrymme för ökad jakt på flertalet av de mindre rovdjuren, en jakt som med fördel kan ske med hjälp av fälla, uppmanar Bernt Fransson.

Foto: Elias Turesson

Vi lever i en tid med stora förändringar för vårt klimat och vår miljö. Men också stora förändringar med ett alltmer polariserat samhälle. Vi har också ett ökat rovdjurstryck i länet som påverkar andra viltstammar mycket. Tillsammans gör allt detta att det blir än viktigare att följa viltstammarna för att se hur de påverkas och därmed hur vi ska förvalta viltet. Viltet är en del av naturen och mångfalden.

Svenska Jägareförbundet har sedan 1938 samlat in data över de svenska viltstammarna. Rapporterna ger oss ett kvalitativt underlag att basera vår kunskap om de vilda djurens utveckling på. Få andra länder har tillgång till statistik som sträcker sig så långt tillbaka i tiden. Att insamlingen av data bygger på jägarnas frivilliga insatser ger dessutom uppgifterna hög trovärdighet.

Viltövervakning – att följa viltstammarnas tillstånd och utveckling – är en integrerad del av den svenska miljöövervakningen. Efterfrågan på kunskap om viltstammarna ökar från allmänheten, myndigheter och organisationer både inom Sverige och internationellt.

www.viltdata.se finns all avskjutningsstatistik samlad där intresserade kan se och hämta önskade uppgifter.

Foto: Elias TuressonLÄNK TILL HELA AVSKJUTINGSRAPPORTEN 2021-2022 KRONOBERG

LÄNK NYHETSBREV AVSKJUTNING SÄSONGEN 2021-2022

 

God Jul och Gott Nytt År!

Hälsningar

Jägareförbundet Kronoberg

  

Vid frågor kontakta:

Bernt Fransson

Viltövervakningsansvarig

bernt.fransson@telia.com

073 – 059 40 73

 

Elias Turesson, Jaktvårdskonsulent

elias.turesson@jagareforbundet.se

010 – 58 47 657 alt. 070 – 33 00 657

 

Ewert Frisk, ordförande

ewert.frisk@gmail.com  

070 – 835 52 53

Tillbaka till överblick