Svenska Jägareförbundet

Meny

Foto: Niklas Liljebäck

Kaja

Kajan är en fågel i familjen kråkfåglar som förekommer över Europa, västra Asien och i Nordafrika. Den är huvudsakligen en stannfågel, men en del populationer i norr och öster flyttar söderut på vintern.

2012-09-08

Kännetecken

Kajan är en liten mörkgrå kråkfågel, som närmast kan förväxlas med kråkan eller råkan. Enklast skiljer man dock kajan på den grå nacken och det ljusa ögat.

På avstånd kan en flygande flock kajor likna en duvflock snarare än en kråkflock. Det beror på att flocken i regel flyger tätt och att vingslagen är snabba. 

Kajan uppträder ofta i par, som håller livet ut. Dessutom organiserar sig kajan ofta i stora flockar som födosöker och övernattar tillsammans. Kajan häckar gärna i människans närhet. Då väljer kajan gärna att ha boet i människans ordnade håligheter i både byggnader och lövträd i parker och alléer.

Läten

Kajan är synnerligen ljudlig. Denna sociala fågel har en flitig kommunikation såväl inom paret, som inom flocken. Lätet är därför många gånger det enklaste sättet för att urskilja kajan.

Foto: Markus Olsson
Foto: Markus Olsson

Utbredning och status

Kajan finns i främst i Syd- och mellansverige. I Norrland är den knuten till kusten. Tätast bestånd uppträder vid mänsklig bebyggelse. Kajan övervintrar gärna om vinterförhållandena inte blir allt för stränga. I fall när den flyttar blir övervintringen relativt nära, i Götaland eller längre ned i Västeuropa.

Antalet kajor har under senare decennier visat en ökande trend i Sverige. I början på  2010-talet beräknas antalet häckande individer till 380 000 stycken.

Ekologi

Kajan är allätare. Främst lever den av insekter och andra ryggradslösa djur, men även frukter och frön.

Kajan lägger vanligen 4-7 ägg vilka kläcks i maj-juni.

Kajan och människan

I tätorter finns ofta stora flockar med kajor. Benägenheten att bygga bo i skorstenar, ventiler och hålträd upplevs inte odelat positivt av alla människor.

2012-09-08 2022-07-05 Bodil Elmhagen