Svenska Jägareförbundet

Meny
Tillbaka till jakttider

Grävling

2. Beträffande skyddsjakt (på enskilds initiativ)

Ekorre, grävling, hermelin, husmus, iller, lämlar, mink, mullvad, mård, mårdhund, råttor, räv, skogsmöss, sorkar, vessla, vildkanin och vildsvin som kommer in på gården eller i trädgården och där kan orsaka skada eller annan olägenhet får jagas den 1 juli–30 juni.

Jakträttshavare får under samma tid bedriva jakt efter sådana djur samt björktrast, fiskmås, fälthare, gråsparv, gråtrut, havstrut, kaja, korp, kråka, näbbmus, pilfink, råka, skata, skrattmås, och tamduva:

a) i en anläggning för att där förhindra skada eller annan olägenhet.

b) på mark med jordbruksgrödor eller som används till yrkesmässig trädgårdsodling om djuren där orsakar skada på grödor och odling

c) om jakten sker på särskilt uppdrag av den eller de kommunala nämnder som fullgör uppgifter inom miljö- och hälsoskyddsområdet.

6. Beträffande skyddsjakt (på enskilds initiativ)

Grävling som förekommer i vilthägn – samt grävling, rödräv och skogsmård som förekommer tillfälligt på ö, holme eller skär – får jagas om det behövs med hänsyn till viltvården den 1 juli–30 juni.

9. Beträffande skyddsjakt (på enskilds initiativ) 

Årsunge av grävling får jagas, om det behövs för att tillgodose lantbruket eller viltvården 1 juli–30 juni.

13. Beträffande skyddsjakt (på enskilds initiativ)

Grävling, hermelin, iller, korp, mård, rödräv och vessla får jagas inom område för viltuppfödning, hönsgård eller liknande anläggning samt inom ett avstånd av
200 meter från sådana anläggningar, om det behövs för att förhindra skada inom anläggningarna den 1 juli–30 juni.

Tider för jakt och jaktträning med hund på grävling

Jakthundar som är lämpade för respektive jaktändamål får användas av jakträttshavaren eller av annan person med jakträttshavarens medgivande vid tillåten jakt och vid jaktträning 21 augusti–31 januari.

Tillbaka till jakttider