Svenska Jägareförbundet

Meny

Litteratur och källor

Litteratur som nämns i texterna.

Böcker (populärvetenskapliga)

 • Backström, B. G. 1989. Kronvilt i Kolmården. Banums Förlags AB.
 • Berg, B. 1953. Försök med hjortar. Natur och kultur, Stockholm.
 • Dahl, E. 1989. Lär känna kronhjorten. Svenska Jägareförbundet.
 • Drechsler, H. 1988. Altersentwicklung und Altersansprache beim Rotwild. Gestalten, Gesichter, Gehabe, Geweihe, Gebisse. Verlag Paul Parey, Hamburg-Berlin.
 • Jensen, P.-E., Bengtsson, G., Röken, B. O. & Nyman, M. 2007. Kronhjort. Svenska Jägareförbundets förlag.
 • Meisingset, E. L. 2003. Hjort og hjortejakt i Norge. Naturforlaget.
 • Meisingset, E. L. 2008. Alt om hjort. Tun Forlag, Oslo.
 • Von Raesfeld, F. & Vorreyer, F. 1978. Das Rotwild. 8 uppl., Parey, Berlin.
 • Sinding-Larsen, T. & Larsson, P. 1979. Kronvilt. Bokförlaget Signum i Lund AB.
 • Wagenknecht E. 1986. Rotwild. Verlag J. Neumann-Neudamm.

Populärvetenskapliga artiklar

 • Ekman, H. 1990. Kronhjorten i Sverige. Reservatsidéns utveckling. Viltnytt 28: 12–17.
 • Ekman, S. 1918. Några jaktbara djurarters historia i Sverige under senare tid. 2. Kronhjorten. Svenska Jägareförbundets Tidskrift 57:33-51.
 • Jarnemo, A. 2005. Faktablad: Cervus elaphus elaphus – kronhjort (nominatrasen). Rödlistan, ArtDatabanken, SLU.
 • Jarnemo, A. 2008. Vart tar hjortarna vägen efter brunsten? Svensk Jakt 6: 42-44.
 • Jarnemo, A. 2009. På drift – från brunstlokal till brunstlokal. Svensk Jakt 11: 68-70.
 • Jarnemo, A. 2010. Kronviltet – en skånsk symbol. I: Blomberg, P. (red.). Skånes Natur under 100 år. Naturskyddsföreningen i Skåne, s. 16-25.
 • Jarnemo, A. & Larsson, P. 2000. Vårda kronviltet. Att sköta stammen rätt är att skjuta rätt! Svensk Jakt 9: 84–88.
 • Lavsund, S. 1990. Kronhjorten i Sverige och dess framtid. Viltnytt 28: 18–26.
 • Lovari, S., Herrero. J., Conroy, J., Maran, T., Giannatos, G., Stubbe, M., Aulagnier, S., Jdeidi, T., Masseti, M. Nader, I., de Smet, K. & Cuzin, F. 2008. Cervus elaphus. In: IUCN 2011. IUCN Red List of Threatened Species. Version 2011.1. www.iucnredlist.org
 • Lundberg, G. 1958. Kronviltet. I: Hamilton, H (red.), Svenska Hjortdjur, 483-560.
 • Schmitz, A. 1994. Skånes äldsta invånare. Skånes Natur Årsbok 1994, s. 61-67.

Rapporter, vetenskapliga artiklar och böcker

 • Ahlén, I. 1965. Studies on the red deer, Cervus elaphus L., in Scandinavia. I. History of distribution. II. Taxonomy and osteology of prehistoric and recent populations. III. Ecological investigations. Viltrevy 3: 1-376.
 • Clutton-Brock, T. H., Guinness, F. E. & Albon, S. D. 1982. Red deer – behaviour and ecology of two sexes.
 • Jarnemo, A. 2008. Seasonal migration of male red deer (Cervus elaphus) in southern Sweden and consequences for management. European Journal of Wildlife Research 54:327-333.
 • Jarnemo, A. 2011. Male red deer (Cervus elaphus) dispersal during the breeding season. Journal of Ethology 29:329-336.
 • Jarnemo, A. & Månsson, J. 2011. Kronviltets barkskalning på gran: En fråga om födotillgång, landskapstyp eller populationstäthet? Slutrapport anslagsnr: H09-0119-CFH. Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien, Stiftelsen Carl-Fredrik von Horns fond.
 • Larsson, A. (red.), Eriksson, S., Hellstrand C., Sinding-Larsen, T., Larsson, P. & Sällström, A. 1987. Kronhjorten i Skåne 1971–1987. Naturvårdsenheten, länsstyrelsen i Malmöhus län, meddelande 1987: 4.
 • Lavsund, S. 1975. Kronhjorten, Cervus elaphus L., utbredning i Sverige 1900–1973. Inst. för skogszoologi 18.
 • Lavsund, S. 1976. Kronhjortens, Cervus elaphus L., ekologi i områden med nyetablerade populationer i Syd- och Mellansverige. Inst för skogszoologi 25.
 • Sinding-Larsen, T. 1983. Utvärdering av verksamheten med försöksreservatet för kronhjort i Skåne 1971–1982. Länsstyrelsen i Malmöhus län, meddelande 1983: 2.

2012-09-08 2012-11-21