Svenska Jägareförbundet

Meny
Foto: Madeleine Lewander

Foto: Madeleine Lewander

Till dig som leder en kurs

Välj ordningen själv. Inlärningen behöver absolut inte följa böckernas upplägg. I princip kan stoffet läsas i vilken ordning som helst.

RIKTLINJER - HUR UNDERVISNINGEN KAN LÄGGAS UPP

Välj ordningen själv
Inlärningen behöver absolut inte följa böckernas upplägg. I princip kan stoffet läsas i vilken ordning som helst. Utnyttja den frihet detta ger och lägg upp arbetet på ett för till exempel årstiden eller elevernas kunskapsnivå lämpligt sätt. Det är således oftast klokt att läsa avsnittet Vapen och skytte ganska tidigt för övningar i skytte ska kunna bedrivas parallellt med de teoretiska studierna.

Studiecirkel
De flesta som avlägger Jägarexamen har studerat i en studiecirkel som anordnats av något studieförbund. Studiecirkeln leds av en cirkelledare, som bör vara en erfaren jägare med gedigna kunskaper och god pedagogisk förmåga. Men det är inget absolut krav. I princip kan vem som helst bland deltagarna agera cirkelledare.
Jägarskolan är anpassad för att läsas som studiecirkel på ungefär femton tillfällen. Varje sammankomst bör vara cirka tre timmar inklusive ett par korta pauser. Till höger finns ett förslag på hur stoffet kan fördelas på de olika sammankomsterna. Genomgången av vapen och skytte har här tidigarelagts i förhållande till bokens ordning så att eleverna tidigt kan börja träna skytte och fortsätta med detta genom hela kursen. Varje cirkelledare har dock friheten att lägga upp undervisningen på det sätt som bäst passar eleverna samt övriga förutsättningar och omständigheter.

Förslag till tidsplan för studiecirkel

Sammankomst

Att göra

Sidor i boken att läsa före varje sammankomst

1. Hur du blir jägare, jaktetik och säkerhet

Presentation av kursen och alla deltagare. Planera in tider på skjutbanan för träning. Genomgång av frågor och textmaterial.

9-41

2. Skytte och säker vapenhantering

Genomgång av texter och frågor. Ta med vapen för träning av säker vapenhantering. Gör en bana för träning av avståndsbedömning inom- eller utomhus.

280, 296-307, 329-342

3-4. Hagelvapen och hagelammunition

Genomgång av texter och frågor. Ta med vapen för visning och anläggningsövningar.

En lektion i lektionssalen och en på skjutbana eller i skyttesimulator.

281-295

5-6. Kulvapen, kombivapen, riktmedel och kulammunition

Genomgång av texter och frågor. Ta med vapen för visning och övning av anläggning, siktning och blindavfyring.

En lektion i lektionssalen och en på skjutbana eller i simulator.

308-328

7-9. Vilt, viltvård och omhändertagande

Genomgång av texter och frågor. Visa skinn, troféer, spillning, fällor och så vidare.

Visa bilder och film. Spela upp valda läten av däggdjur och fåglar. Besök vilthägn eller djurpark eller studera vilt i naturen.

Låt eleverna vara med om att passa, flå, plocka, stycka och tillaga vilt.

127-279

343-355

10-12. Jaktformer Vilt

Gå igenom jaktavsnittet i en ordning som passar deltagarna och betona de jaktformer som bedrivs lokalt.

Diskussionsövningar, visning av film etcetera.

Arrangera om möjligt jakthundsdemonstrationer och någon fadderjakt.

43-125

13-14. Lagen

Genomgång av texter och frågor med betoning på sådant som alla jägare måste känna till under jaktutövning.

Besöka gärna en polisstation för att träffa en handläggare för vapenlicensärenden (eller bjud in vederbörande som föreläsare).

Lagen 10-71

72-115

 

15. Sammanfattning

 

 

Läs- och skrivproblem
För elever med läs- och skrivsvårigheter finns böckerna på en cd i mp3-format som följer med bokpaketet. Dessutom kan teoriprovet göras muntligt. Som cirkelledare bör man informera sig om hur undervisningen även i övrigt kan anpassas för elever med läs- och skrivproblem.

Praktiska övningar
Oavsett studieform bör eleverna inte bara läsa teori inför provet. Genom att varva teoretiska studier med praktiska övningar blir inlärningen effektivare och kunskaperna gedignare.

Regelbunden skytteträning är naturligtvis allra viktigast. Den kan med fördel bedrivas som en separat kurs enligt planen för Praktisk jägarskola (se längre fram). Eleverna har ovärderlig nytta av att börja övningsskjuta så tidigt som möjligt och fortsätta att träna regelbundet genom hela studietiden.
Skyttesimulatorer och skjutbiografer finns i dag på många platser i landet och de blir allt fler. Att börja skytteutbildningen med ett eller flera träningspass i simulator har många fördelar. Framför allt förenklar frånvaron av knall och rekyl inlärning av rätt anläggning och en mjuk sving och avfyring.

Det kan vara klokt att anlita en duktig skytteinstruktör eller besöka skjutskola de första gångerna eleverna ska skjuta på riktigt. Den som lär rätt från början har bättre förutsättningar att genom fortsatt träning bli en duktig skytt.
Skinn, troféer, fällor, olika sorters spillning och så vidare kan tas med till lektionerna för att göra undervisningen mer levande. Ni kan också bjuda in någon expert eller till exempel besöka en jaktbutik för att lära mer om vapen och prylar av olika slag. Ett besök hos en yrkesjägare eller erfaren, viltvårdsintresserad jägare är alltid både intressant och nyttigt. Genom att besöka en djurpark som specialiserat sig på inhemska djur görs inlärningen av de olika viltslagen mer effektiv och levande.
Jakthundklubbar och jägare med duktiga hundar kan vara till stor hjälp när det gäller att visa hur jakthundar av olika slag arbetar och för att informera om lämpliga raser för just den jakt som de blivande jägarna tänker ägna sig åt. Att under utbildningstiden få se en duktig apportör eller spårhund i arbete, höra ett stövardrev, studera grythundens arbete i ett träningsgryt eller bevittna en stående fågelhund söka av ett terrängavsnitt och stå för fågel kan skapa ett positivt hundintresse som berikar ett helt jägarliv.
Fadderjakter, då eleverna sitter med en erfaren jägare på passet, ger en ovärderlig inblick i vad jakt verkligen är. Simulerade jakter med hundar och hundförare kan också ordnas. Då sitter eleverna på egna pass beväpnade med kikare. Under jaktsäsongen går det ibland att ordna så att eleverna får vara med när vilt tas ur och det är oftast möjligt för dem att se på och helst även delta aktivt när djur flås eller vid styckning. Och varför inte låta dem vara med om att laga till och delta i en läcker viltmiddag?

Studier av djur i naturen eller vilthägn är till ovärderlig hjälp när det gäller att lära sig de jaktbara arterna och vilka de kan förväxlas med. I vårt långa land varierar ju faunan med både breddgrad och vilken naturtyper som förhärskar. Djurstudier i de egna omgivningarna är därför extra viktiga eftersom eleverna då får allra bäst kännedom om just de arter som de främst kommer att stöta på under jakt i hemtrakten. Ljudinspelningar av både fåglar och däggdjur är nyttiga komplement vid studierna i artkunskap.
Det finns många bra dvd-filmer att visa och diskutera kring. Dessutom har Svenska Jägareförbundet producerat ett instruktörsmaterial på cd med massor av instruktiva bilder till Jägarskolans olika avsnitt. Cirkelledare kan köpa denna cd från Svenska Jägareförbundet. Det finns också en uppsjö av material på internet.

Praktisk jägarskola
Vikten av fortlöpande skytteträning har redan poängterats. Vapenhantering, skytte och säkerhet kan också specialstuderas i en särskild kurs, en studiecirkel i sig.  Svenska Jägareförbundet arbetat fram en kurs som kallas Praktisk jägarskola. Den är på 25 studietimmar och ska ge grundläggande kunskaper och färdigheter i skytte, vapenhantering och avståndsbedömning. Efter genomförd utbildning ska deltagaren ha lärt vad som krävs för att få godkänt på jägarexamens praktiska prov.
Den praktiska delen kan göras i anslutning till jägarexamensutbildningen. Annars går det att via jägareförbundets lokalkontor eller den lokala kretsen få reda på var och när kursen hålls.

Kursplanen för Praktisk jägarskola

Övning

 

Aktivitet

 

Mål

 

Tid

 

 

Teoretisk genomgång hagelskytte.

 

Ge deltagaren förståelse för principer och påverkande faktorer vid skytte med hagelvapen.

1h

 

2

 

Teoretisk genomgång kulskytte.

 

Ge deltagaren förståelse för principer och påverkande faktorer vid skytte med kulvapen.

1h

 

3

 

Praktisk gruppövning i säker vapenhantering under jakt och transport i bil samt vapenetik.

Ge deltagaren förståelse och färdigheter vad gäller säker vapenhantering och vapenetik.

 

2h

 

4

 

Praktisk utbildning i avståndsbedömning.

 

Ge deltagarna förståelse för vikten av att kunna bedöma avstånd, samt metoder att bedöma avstånd.

1h

 

5

 

Vapenanpassning.

 

 

Ge deltagarna förståelse för betydelsen av ett väl anpassat vapen enligt Jaktskyttets ABC del 1.

1h

 

6

 

Metodik vid anläggning och vapnets hantering.

Ge deltagarna förståelse och grundläggande färdigheter enligt Jaktskyttets ABC del 1.

1h

 

7

 

Hagelskytte mot stillastående mål/tavla.

 

Ge deltagarna förståelse och grundläggande färdigheter enligt Jaktskyttets ABC del 1.

4h

 

8

 

Praktisk gruppövning skytte mot markmål.

Ge deltagarna förståelse för framförhållningens betydelse.

0.5h

 

9

 

Praktiskt hagelskytte mot markmål.

Ge deltagarna grundläggande färdigheter att träffa markmål.

1.5h

 

10

 

Praktiskt hagelskytte mot lerduvor.

Ge deltagarna grundläggande färdigheter att träffa ett rörligt mål.

5h

 

11

 

 

Praktiskt kulskytte, precisionsskytte i bänk samt med jägarmässigt stöd.

Ge deltagarna grundläggande färdigheter att träffa stillastående mål.

 

2h

 

12

 

Praktiskt kulskytte mot rörligt mål med stöd.

Ge deltagarna grundläggande färdigheter att träffa rörligt mål.

5h

 

 

 

 

Totalt25h

Jägarexamen i skola
Att läsa jägarexamen i skolan är ett bra sätt att arbeta med jaktintresserade elever. De kan få stor nytta av kunskaperna i den övriga undervisningen.
På gymnasiet finns färdiga kursplaner för jakt och då följer man dessa. På högstadiet regleras alla ämnen av definierade mål. I dokumentet Kursplaner och betygskriterier har Skolverket för varje ämne tydligt räknat upp vad eleven ska kunna för att få betyg när han eller hon går ut årskurs nio. Detta kan utnyttjas när man läser jägarexamen på högstadiet.

Eleven kan nå flera mål genom en grundlig jägarexamensutbildning och därigenom ha chansen att få betyg i fler ämnen och kanske även höja sina betyg. Det kräver givetvis samarbete med de olika ämneslärarna. På jägareförbundets hemsida hittar du mycket skolmaterial.

Det är viktigt att eleverna har chansen att komma ut i skogen och praktisera sina kunskaper. Detta kan lösas genom fadderjakter och uppsiktsjakter eller genom ”låtsasjakter” där eleverna får sitta själva på pass utan vapen.

På egen hand
Den som läser till Jägarexamen på egen hand bör i god tid ta kontakt med en provledare för teoriprövning samt boka tider för övningsskytte på en skjutbana och så småningom även för det praktiska provet. Kontakt med en provledare fås via det lokala jägareförbundskontoret. Det är klokt att gå kursen Praktisk Jägarskola för att öva vapenhantering, skytte och avståndsbedömning inför jägarexamens praktiska prov.

Intensivkurser
Att läsa jägarexamen som intensivkurs blir allt vanligare. Här är det viktigt att ledaren tänker på att satsa på kvalitet. Eleven ska känna att han eller hon får precis samma utbildning som de som läser under en längre period.
Det är viktigt att eleverna i god tid före kursen får en inläsningslista och alla böcker så att de hinner läsa in sig på materialet innan det är dags för själva kursen. Intensivkurserna kräver goda förkunskaper.2014-02-03 2018-04-24