Svenska Jägareförbundet

Meny

Foto: Mostphotos

Om adaptiv klövviltförvaltning

Uppdraget syftar till att främja en adaptiv förvaltning av klövvilt genom att vidmakthålla och verka för att vidareutveckla grundkompetensen inom klövviltförvaltningen.

Inom uppdraget ska Svenska jägareförbundet genomföra utbildningsinsatser inom området adaptiv klövviltsförvaltning. Dessa ska genomföras på samtliga nivåer i förvaltningssystemet men med en tonvikt på den lokala nivån. Exempel på sådana insatser är våra tema-utbildningar för olika arter men kan även innefatta en rad andra aktiviteter som verkar för en mer adaptiv klövviltsförvaltning. Verksamheten som beskrivs ovan ska bedrivas i Sveriges samtliga län i en överenskommen omfattning. En kombination av fysiska och digitala aktiviteter kommer tillhandahållas.

Förbundet ska även utföra samverkansinsatser inom ekosystembaserad lokal viltförvaltning. Detta innebär att verka för en ökad dialog mellan viltförvaltningens intressenter. I huvudsak brukar dessa vara markägare, jord- och skogsbrukare samt jägare. Då det är motiverat ska dock en större ansats tas vilket inkluderar en bredare målgrupp än denna intressesfär.

Vidare ska förbundet bidra till att utveckla helhetskoncept för lokal förvaltning olika klövvilt på olika geografiska och strukturella nivåer av systemet. En del i detta är att bidra till att ta fram modeller för flerartsförvaltning inom ramen för älg- och kronskötselområden.

Förvaltningen och planarbetet med älgskötselplaner ska förbättras genom att bistå och utbilda aktiva inom ÄFO och ÄSO för att fler planer ska kunna passera Länsstyrelsen utan revision. Dessa insatser och rådgivning ske efter samråd med och-eller samverkan med respektive Länsstyrelse.

Förbundet kommer även förmedla information inom området via vår hemsida och andra digitala kanaler såsom e-jakt.


2022-06-09 2022-06-09